A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАсъбота, 10 Септември 2016  91

ОБЯВА

Общинска администрация Златоград уведомява, че на 27.09.2016 г. в заседателната зала на Общински съвет Златоград, ще се проведат повторни публично оповестени търгове с явно наддаване за отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗУТ, по схеми, одобрени от главния архитект на общината, както следва:
І. Терен с площ от 20 кв. м., находящ се в ПИ с идентификатор 31111.34.881 по КК на гр. Златоград, , по акт за публична общинска собственост № 549/19.01.2009 г., при следните тръжни условия:
1). Минимална тръжна месечна наемна цена за терена е в размер на 16,60 лева, без ДДС. Върху достигната в търга месечна наемна цена се начислява ДДС.
2). Срок за отдаване под наем – 10 години от сключване на договора за наем.
3). Предназначение на терена – за поставяне на преместваем обект: павилион за тотопункт.
4). Задължения на наемателя:
- след сключване на договора за наем на терена, да се снабди, за своя сметка, със скица с виза за проектиране и разрешение за поставяне на преместваем обект за търговия и услуги на закрито върху нает терен – общинска собственост, издадени от главния архитект;
- преместваемият обект да е в добър естетически вид;
- да поддържа прилежащата площ около терена в добър естетически и чист вид.
5) Депозит за участие в търга е в размер на 34,00 лв. (тридесет и четири лева), който се задържа за гаранция за добронамерено изпълнение и се възстановява след изтичане на договора за наем.
6) Дата и час на търга: 27.09.2016 г. от 09,00 часа.

ІІ. Терен с площ от 15 кв. м., находящ се между о. т. 131 и о.т. 129 в кв. 23 и кв. 33 от западната страна на УПИ Х-282, по ПУП на с. Старцево, при следните тръжни условия:
1). Минимална тръжна месечна наемна цена за терена е в размер на 7,95 лева, без ДДС. Върху достигната в търга месечна наемна цена се начислява ДДС.
2). Срок за отдаване под наем – до започване на строителство по разширяване на площадното пространство и благоустрояването на ул. „Пейо Яворов”, с. Старцево, но не по-дълъг от 10 години.
3). Предназначение на терена – за поставяне на преместваем обект: павилион за тотопункт.
4). Задължения на наемателя:
- след сключване на договора за наем на терена, да се снабди, за своя сметка, със скица с виза за проектиране и разрешение за поставяне на преместваем обект за търговия и услуги на закрито върху нает терен – общинска собственост, издадени от главния архитект;
- преместваемият обект да е в добър естетически вид;
- да поддържа прилежащата площ около терена в добър естетически и чист вид.


5) Депозит за участие в търга е в размер на 16,00 лв. (шестнадесет лева), който се задържа за гаранция за добронамерено изпълнение и се възстановява след изтичане на договора за наем.
6) Дата и час на търга: 27.09.2016 г. от 09,20 часа.

Срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 26.09.2016 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.
Цената на документацията в размер на 50,00 (петдесет лева), без вкл. ДДС.
Депозитите се внасят се в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 26.09.2016 г.
Оглед на терените може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПО, ОС и З в Общинска администрация Златоград.
Участието в търговете е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.
За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 - Дирекция “Административно-правно обслужване, общинска собственост и земеделие”.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития