A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАчетвъртък, 01 Септември 2016  79

Общинска администрация Златоград уведомява, че на 05.10.2016 г. от 09,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград, ще се проведе публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот: поземлен имот № 002358, находящ се в землище с. Ерма река, ЕКАТТЕ 27588, Община Златоград, с площ на имота 30 891 кв.м. (тридесет хиляди осемстотин деветдесет и един квадратни метра), начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия, ведно с построени в имота двуетажна масивна административна сграда със застроена площ 225,67 кв.м. (двеста двадесет и пет цяло и шестдесет и седем стотни квадратни метра) и полумасивно едноетажно жилище, със застроена площ 65,13 кв.м. (шестдесет и пет цяло и тринадесет стотни квадратни метра), по акт за частна общинска собственост № 1168/02.02.2015 г., при следните тръжни условия:
1. Началната тръжна цена на поземлен имот № 002358, находящ се в землище с. Ерма река, ЕКАТТЕ 27588, Община Златоград, с площ на имота 30 891 кв.м. (тридесет хиляди осемстотин деветдесет и един квадратни метра), в размер 29 570,00 лв. (двадесет и девет хиляди петстотин и седемдесет лева). Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
2. Началната тръжна цена на двуетажна масивна административна сграда, със застроена площ 225,67 кв.м. (двеста двадесет и пет цяло и шестдесет и седем стотни квадратни метра), в размер на 14 500,00 лв. (четиринадесет хиляди и петстотин лева). Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
3. Началната тръжна цена на полумасивно едноетажно жилище, със застроена площ 65,13 кв.м. (шестдесет и пет цяло и тринадесет стотни квадратни метра), в размер на 1 800,00 лв. (хиляда и осемстотин лева). Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
4. Депозит за участие в търга е в размер на 4 587,00 лв. (четири хиляди петстотин осемдесет и седем лева).
Място и срок за внасяне на депозита - касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 04.10.2016 г.
5. Документация за участие в процедурата по провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа на 04.10.2016 г. от Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цена на документацията, в размер на 50 (петдесет) лева, без включен ДДС.
6. Срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 04.10.2016 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”№ 1.
7. Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.
8. Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с тайно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПО, ОС и З в Общинска администрация Златоград.
За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно обслужване, общинска собственост и земеделие”.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития