A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАвторник, 09 Август 2016  28

ОБЯВА

Общинска администрация Златоград уведомява, че на 14.09.2016 г. от 09,20 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград, находяща се на втори етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. „Ст. Стамболов” № 1, ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 31111.19.113 по кадастрална карта на гр. Златоград, находящ се в землище гр. Златоград, местността „Хасидере”, ЕКАТТЕ 31111, община Златоград, целият с площ 3 808 кв.м. (три хиляди осемстотин и осем квадратни метра), ведно с едноетажна масивна еднофамилна вилна сграда с идентификатор 31111.19.113.1 със застроена площ 386 кв.м. (триста осемдесет и шест квадратни метра), с начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение; категория: шеста, при следните тръжни условия:
2. Началната тръжна цена на поземлен имот с идентификатор 31111.19.113 по кадастрална карта на гр. Златоград, находящ се в землище гр. Златоград, ЕКАТТЕ 31111, община Златоград, местността „Хасидере”,целият с площ 3 808 кв.м. (три хиляди осемстотин и осем квадратни метра), ведно с едноетажна масивна еднофамилна вилна сграда с идентификатор 31111.19.113.1 със застроена площ 386 кв.м. (триста осемдесет и шест квадратни метра), в размер на 25 360,00 лв. (двадесет и пет хиляди триста и шестдесет лева), като:
- начална тръжна цена на поземлен имот с идентификатор 31111.19.113 по кадастрална карта на гр. Златоград, находящ се в землище гр. Златоград, местността „Хасидере”, ЕКАТТЕ 31111, община Златоград, целият с площ: 3 808 кв.м. (три хиляди осемстотин и осем квадратни метра), е в размер 3 350,00 лв. (три хиляди триста и петдесет лева). Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
- начална тръжна цена на едноетажна масивна еднофамилна вилна сграда с идентификатор 31111.19.113.1 със застроена площ 386 кв.м. (триста осемдесет и шест квадратни метра), е в размер на 22 010,00 лв. (двадесет и две хиляди и десет лева). Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
3. Депозит за участие в търга в размер на 2 536,00 лв. (две хиляди петстотин тридесет и шест лева), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 13.09.2016 г.
4. Документация за участие в процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа на 13.09.2016 г. от Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цена на документацията е в размер на 50 (петдесет) лева, без включен ДДС.
Срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 13.09.2016 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”№ 1.
Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПО, ОС и З в Общинска администрация Златоград.
Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.

За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно обслужване, общинска собственост и земеделие”.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития