A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАвторник, 01 Декември 2009  75

ОБЯВА


         Общинска администрация – Златоград уведомява,  че на 19.01.2010 г. от 10,00 часа и от 10,30 часа в залата на Общински съвет – Златоград ще се проведат публично оповестени търгове с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, както следва:

1. Площ от 2 кв.м. на първи етаж в сградата на ОУ “Васил Левски” с. Ерма река за поставяне на автомат за топли напитки, по акт за публична общинска собственост №44/27.08.1999 г., при следните тръжни условия: • С първоначална месечна наемна цена: 2,55 лв., без ДДС за 1 кв.м. площ;

 • Срок за отдаване под наем на площта – за срок от 4 (четири) години;

 • Предназначение на площта – за поставяне на автомат за топли напитки;

 • Всички разходи, свързани с ползването на площта са за сметка на наемателя.

 • Срок за закупуване на тръжна документация (в размер на 50,00 лв.) и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 18.01.2010 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация – гр. Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №1.

 • Депозит за участие в търга в размер на 15,00  (петнадесет лева), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация – Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 18.01.2010 г.


2. Площ от 2 кв.м. на първи етаж в сградата на ОУ “Васил Левски” с. Ерма река за поставяне на автомат за закуски, по акт за публична общинска собственост №44/27.08.1999 г., при следните тръжни условия: • С първоначална месечна наемна цена: 2,55 лв., без ДДС за 1 кв.м. площ;

 • Срок за отдаване под наем на площта – за срок от 4 (четири) години;

 • Предназначение на площта – за поставяне на автомат за закуски;

 • Всички разходи, свързани с ползването на площта са за сметка на наемателя.

 • Срок за закупуване на тръжна документация (в размер на 50,00 лв.) и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 18.01.2010 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация – гр. Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №1.

 • Депозит за участие в търга в размер на 15,00  (петнадесет лева), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация – Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 18.01.2010 г.


            Оглед на площтите може да се извършва всеки  работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестените търгове с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка до директора на училището.


         За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – отдел “Административно-правно и информационно обслужване, стопански дейности и общинска собственост”.


 


              ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития