A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВА



сряда, 18 Ноември 2009  27

ОБЯВА


         Общинска администрация – Златоград уведомява,  че на 17.12.2009 г. от 10,00 часа в залата на Общински съвет – Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот - обособен обект с площ 145,54 кв.м. на втори етаж в триетажна комплексно-административна сграда в УПИ ХІІ, кв. 38 по ПУП на с. Ерма река, по Акт за частна общинска собственост №299/19.12.2002 г., при следните тръжни условия:



  • Първоначална месечна наемна цена за обекта в размер на 76,85 лв. (седемдесет и шест лева и осемдесет и пет стотинки), без ДДС;

  • Срок за отдаване под наем на обекта – за срок от 4 (четири) години;

  • Предназначение на обекта – за производствени дейности;

  • Основните и текущи ремонти на отдаденият под наем обект във връзка с обособяването му за ползване по предназначение са за сметка на наемателя.

  • Срок за закупуване на тръжна документация (в размер на 50,00 лв.) и подаване на заявленията за участие до 17,30 часа на 16.12.2009 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация – гр. Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №1.

  • Депозит за участие в търга в размер на 185,00  (сто осемдесет и пет лева), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация – Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 16.12.2009 г.


            Оглед на обекта може да се извършва всеки  работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в отдел АПИО, ОП, СД и ОС в Общинска администрация – Златоград.

За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – отдел “Административно-правно и информационно обслужване, стопански дейности и общинска собственост”.


 


              ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД



‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития