A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАвторник, 03 Ноември 2015  82

Общинска администрация Златоград уведомява, че на 09.12.2015 г. от 09,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински недвижим имот: обособена част - помещение от 47 кв. м., находящо се на партерен етаж в сградата на ОУ „Васил Левски”, гр. Златоград (четириетажна сграда за образование с идентификатор 31111.33.500.2, построена в ПИ с идентификатор 31111.33.500, за който се отрежда УПИ І-Училище, кв. 80 по ПУП на гр. Златоград), при следните тръжни условия:
1) Първоначална тръжна наемна цена за обекта в размер на 186,12 лв. (сто осемдесет и шест лева и дванадесет стотинки), без включен ДДС. Върху достигнатата месечна наемна цена ще се начислява ДДС.
2) Предназначение на обекта – за продажба на закуски при спазване на изискванията на Наредба № 37/21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците.
3) Срок за отдаване под наем на обекта – 10 години.
4) Основните и текущи ремонти на отдадения под наем обект, във връзка с използването му по предназначение, са за сметка на наемателя.
5) Срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 08.12.2015 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цената на документацията е в размер на 50 (петдесет) лева, без вкл. ДДС.
6) Депозит за участие в търга е в размер на 373,00 лв. (триста седемдесет и три лева), който се задържа за гаранция за добронамерено изпълнение и се възстановява след изтичане на договора за наем. Внася се в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 08.12.2015 г.
Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПИО, ОП, СД и ОС в Общинска администрация Златоград.
Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.
За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития