A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАсряда, 07 Октомври 2015  81

Общинска администрация Златоград уведомява, че на 12.11.2015 г. в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведат публично оповестени търгове с явно наддаване за продажба на общински недвижими имоти: земеделски земи, находящи се в землище Златоград, както следва:
І. ПИ с идентификатор 31111.8.11 по КК на гр. Златоград с площ 11 704 кв.м (единадесет хиляди седемстотин и четири квадратни метра), находящ се в местността „Балали /Тютюнлика”, с начин на трайно ползване - ливада, категория ІХ (девета), при следните тръжни условия:
1. Начална тръжна цена в размер на 35 112,00 лв. (тридесет и пет хиляди сто и дванадесет лева), без вкл. ДДС. Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
2. Търгът да се проведе на 12.11.2015 г. от 09,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград, находяща се на втори етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1.
3. Депозит за участие в търга в размер на 1 756,00 лв. (хиляда седемстотин петдесет и шест лева)
ІІ. ПИ с идентификатор 31111.11.144 по КК на гр. Златоград с площ 1085 кв.м (хиляда осемдесет и пет квадратни метра), находящ се в местността „Уручов врис”, с начин на трайно ползване - нива, категория Х (десета), при следните тръжни условия:
1. Начална тръжна цена в размер на 1 085 лв. (хиляда осемдесет и пет лева), без вкл. ДДС. Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
2. Търгът да се проведе на 12.11.2015 г. от 09,30 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград, находяща се на втори етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1.
3. Депозит за участие в търга, в размер на 55,00 лв. (петдесет и пет лева)

Депозитите се внасят в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 11.11.2015 г.
Документация за участие в процедурите по провеждане на публично оповестени търгове може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа на 11.11.2015 г. от Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цена на документацията, в размер на 50 (петдесет) лева, без включен ДДС
Срокът за закупуване на тръжната документация, подаване на заявления за участие в търгове е до 17,30 часа на 11.11.2015 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.
Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на съответния публично оповестените търгове с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПИО, ОП, СД и ОС в Общинска администрация Златоград.
Участието в търговете е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.
За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития