A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАсряда, 01 Юли 2015  87

Общинска администрация Златоград уведомява, че на 05.08.2015 г. от 09,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.20.177 по КК на гр. Златоград с обща площ 717 кв.м. (седемстотин и седемнадесет квадратни метра), находящ се в местността „Вълчанов дол", землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: ливада; категория: VІ (шеста), по акт за частна общинска собственост № 931/27.03.2013г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. № 175, том І – 135, дело № 126, партида: 3788, при следните тръжни условия:
1. Начална тръжна цена на поземлен имот с идентификатор 31111. 20.177 по КК на гр. Златоград с обща площ 717 кв.м., одобрена с Решение № Е 1029/28.04.2015 г. на общински съвет Златоград, в размер на 215,00 лв. (двеста и петнадесет лева), без включен ДДС. Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
2. Депозит за участие в търга в размер на 21,50 лв. (двадесет и един лева и петдесет стотинки).
Внася се в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 04.08.2015 г.
3. Срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 04.08.2015 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цената на документацията е в размер на 50 (петдесет) лева, без вкл. ДДС.
Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПИО, ОП, СД и ОС в Общинска администрация Златоград.
Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.
За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития