A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАчетвъртък, 08 Октомври 2009  29

ОБЯВА


  Общинска администрация – Златоград уведомява,  че на  02.11.2009 г. от 10,00 часа в залата на Общински съвет – Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот  - частна общинска собственост – обособена част – втори етаж от 201,45 кв. м. (двеста и едно цяло и четиридесет и пет стотни квадратни метри), ведно с тераса с площ 27 (двадесет и седем квадратни метри), застроена площ на втори етаж 228,45 кв. м. (двеста двадесет и осем цяло и четиридесет и пет стотни квадратни метри), ведно с идеални части от отстъпено право на строеж от двуетажна масивна сграда „Детска градина” – западно крило, обособен за стопански нужди, находяща се в УПИ VІІ – детска градина, кв. 30 по ПУП на с. Старцево с обща застроена и незастроена площ на парцела 2 500 кв. м. (две хиляди и петстотин квадратни метри), по акт за частна общинска собственост № 425/04.07.2005 г. вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 277/19.07.2005 г., том І-199, дело 220/05, партида 24.

Първоначална продажна цена – 46 530,00 лв. (четиридесет и шест хиляди петстотин и тридесет лева), без включен ДДС.

Депозит за участие в търга – 4 653,00 лв. (четири хиляди шестотин петдесет и три  лева). Депозита е вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация – Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 30.10.2009 г.

Срок за закупуване на тръжни документи и подаване на заявленията за участие до 17,30 часа на 30.10.2009 г.  в Центъра за информационно и административно обслужване, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация – гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1.

Оглед на обекта може да се извършва всеки  работен ден от 10,00 ч. до 17,00 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в отдел АПИО, ОП, СД и ОС в Общинска администрация – гр. Златоград.

За допълнителна информация на телефон 03071/2551, 4430 – Отдел „Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.


 


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития