A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАнеделя, 04 Януари 2015  26

Общинска администрация Златоград уведомява, че на 04.02.2015 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград, ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отстъпване право на строеж за изграждане на гараж със застроена площ 22 кв.м. в поземлен имот с идентификатор 31111.34.932, целият с площ 22 кв.м. (двадесет и два квадратни метра), за който се отрежда УПИ VІІІ - за гараж, кв. 130 по ПУП на гр. Златоград, с документ за собственост - акт за частна общинска собственост № 1140/03.11.2014г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. рег. № 523/03.11.2014 г., том ІІ-187, партида 4981. Границите на ПИ 31111.34.932, са: 31111.34.814; 31111.34.815 и 31111.34.816.
1. Публичният търг да се проведе при първоначална тръжна цена за отстъпено право на строеж за изграждане на гараж със застроена площ 22 кв.м. в поземлен имот с идентификатор 31111.34.932, целият с площ 22 кв.м. (двадесет и два квадратни метра), за който се отрежда УПИ VІІІ- за гараж, кв. 130 по ПУП на гр. Златоград, в размер на 1 850,00 лв. (хиляда осемстотин и петдесет лева), без вкл. ДДС. Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
2. Срок за закупуване на тръжна документация (в размер на 50,00 лв., без ДДС) и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 03.02.2015 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.
3. Депозит за участие в търга в размер на 185,00 лв. (сто осемдесет и пет лева), който се внася в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №1 до 17,30 часа на 03.02.2015 г.
4. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПИО, ОП, СД и ОС в общинска администрация Златоград.
5. Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.
За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития