A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАчетвъртък, 11 Декември 2014  88

Общинска администрация Златоград уведомява, че на 08.01.2015 г. в заседателната зала на Общински съвет Златоград, находяща се на втори етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1, ще се проведат публично оповестени търгове с явно наддаване за продажба на следните общински недвижими имоти:
1. Поземлен имот с идентификатор 31111.14.57 по КК на гр. Златоград с обща площ 728 кв.м. (седемстотин двадесет и осем квадратни метра), находящ се в местността „Кюклюдже”, землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: ливада; категория: ІХ (девета), по акт за частна общинска собственост № 999/02.09.2013г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. № 500/04.09.2013г, том ІІ – 200, дело № 339, партида: 4165.
1.1. Търгът ще се проведе на 08.01.2015 г. от 09,00 часа.
1.2. Началната тръжна цена на поземлен имот с идентификатор 31111.14.57 по КК на гр. Златоград с обща площ 728 кв.м, одобрена с Решение № 830/30.09.2014 г. на Общински съвет Златоград, в размер на 728,00 лв. (седемстотин двадесет и осем лева), без вкл. ДДС. Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
1.3. Депозитът за участие в търга е в размер на 73,00 лв. (седемдесет и три лева). Внася се в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 07.01.2015 г.
2. Поземлен имот с идентификатор 31111.27.30 по КК на гр. Златоград с обща площ 1 516 кв.м. (хиляда петстотин и шестнадесет квадратни метра), находящ се в местността „Марин гроб", землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: ливада; категория: ІХ (девета), по акт за частна общинска собственост № 1033/10.02.2014г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. № 46/10.02.2014г, том І – 39, дело № 37 партида: 4448.
2.1. Търгът ще се проведе на 08.01.2015 г. от 09,30 часа.
2.2. Началната тръжна цена на поземлен имот с идентификатор 31111.27.30 по КК на гр. Златоград с обща площ 1 516 кв.м., одобрена с Решение № 830/30.09.2014 г. на Общински съвет Златоград, е в размер на 758,00 лв. (седемстотин петдесет и осем лева), без вкл. ДДС. Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
2.3. Депозитът за участие в търга е в размер на 76,00 лв. (седемдесет и шест лева). Внася се в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 07.01.2015 г.
3. Поземлен имот с идентификатор 31111.22.75 по КК на гр. Златоград с обща площ 257 кв.м. (двеста петдесет и седем квадратни метра), находящ се в местността „”Чуката”, землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: ливада; категория: VІ (шеста), по акт за частна общинска собственост № 907/20.02.2013г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. № 111/26.02.2013г., том І – 87, дело № 80, партида: 3696.
3.1. Търгът ще се проведе на 08.01.2015 г. от 10,00 часа.
3.2. Началната тръжна цена на поземлен имот с идентификатор 31111.22.75 по КК на гр. Златоград с обща площ 257 кв.м., одобрена с Решение № 830/30.09.2014 г. на Общински съвет Златоград, е в размер на 90,00 лв. (деветдесет лева), без вкл. ДДС. Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
3.3. Депозитът за участие в търга е в размер на 9,00 лв. (девет лева). Внася се в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 07.01.2015 г.
Документация за участие в процедурите по провеждане на публично оповестени търгове с явно наддаване за имотите може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа на 07.01.2015 г. от Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цена на документацията, в размер на 50 (петдесет) лева, без включен ДДС.
Срокът за закупуване на тръжна документация, подаване на заявления за участие в търговете и внасяне на депозита за участие в търговете е до 17,30 часа на 07.01.2014 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”№ 1.
Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПИО, ОП, СД и ОС в Общинска администрация Златоград.
Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.
За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития