A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАсряда, 03 Декември 2014  84

Общинска администрация Златоград уведомява, че на 07.01.2015 г. от 09,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински недвижим имот: помещение от 49 кв.м., находящо се в сграда “Клуб Нов Квартал”, парцел „Магазин”, кв. 27, с. Старцево, Община Златоград, при следните тръжни условия:
1) Минимална тръжна месечна наемна цена за обекта, в размер на 129,36 лева, без ДДС. Върху достигнатата месечна наемна цена се начислява ДДС.
2) Срок за отдаване под наем – 10 години от сключване на договора за наем.
3) Предназначение на обекта – за кафе-аперитив.
4) Основните и текущи ремонти на отдаденият под наем обект, във връзка с използването му по предназначението, са за сметка на наемателя.
ІІ. Търгът да се проведе на 07.01.2015 г. от 09,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград.
ІІІ. Срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 06.01.2015 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.
ІV. Депозитът за участие в търга е в размер на 260,00 лв. (двеста и шестдесет лева), който се задържа за гаранция за добронамерено изпълнение и се възстановява след изтичане на договора за наем. Внася се в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 06.01.2015 г.
Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПИО, ОП, СД и ОС в общинска администрация Златоград.
Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.
За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития