A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпетък, 21 Ноември 2014  93

Общинска администрация Златоград уведомява, че на 17.12.2014 г. в заседателната зала на Общински съвет Златоград, находяща се на втори етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1, ще се проведат повторни публично оповестени търгове с явно наддаване за продажба на земеделски земи – частна общинска собственост, както следва:
1. Продажба на поземлен имот с идентификатор 31111.14.6 по КК на гр. Златоград с обща площ 5077 кв.м. (пет хиляди седемдесет и седем квадратни метра), находящ се в местността „Колибата”, землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: ливада; категория: ІХ(девета), по акт за частна общинска собственост № 928/27.03.2013г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. № 171, том І – 131, дело № 122, партида: 3781 г.
1.1. Търгът ще се проведе на 17.12.2014 г. от 09,00 часа.
1.2. Начална тръжна цена на поземлен имот с идентификатор 31111.14.6 по КК на гр. Златоград с обща площ 5077 кв.м. в размер на 508,00 лв. (петстотин и осем лева) без вкл. ДДС. Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
1.3. Депозит за участие в търга в размер на 51,00 лв. (петдесет и един лева), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 16.12.2014 г.
2. Продажба на поземлен имот с идентификатор 31111.15.9 по КК на гр. Златоград с обща площ 2006 кв.м. (две хиляди и шест квадратни метра), находящ се в местността „Гюргенджик", землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: нива; категория: ІХ (девета), по акт за частна общинска собственост № 858/12.10.2012г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. № 422, том ІІ – 111, дело № 299 партида: 3376.
2.1. Търгът ще се проведе на 17.12.2014 г. от 09,30 часа.
2.2. Начална тръжна цена на поземлен имот с идентификатор 31111.15.9 по КК на гр. Златоград с обща площ 2006 кв.м. в размер на 1605,00 лв. (хиляда шестстотин и пет лева) без вкл. ДДС. Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
2.3. Депозит за участие в търга в размер на 160,50 лв. (сто и шестдесет лева и петдесет стотинки), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 16.12.2014 г.
3. Продажба на поземлен имот с идентификатор 31111.19.15 по КК на гр. Златоград с обща площ 5104 кв.м. (пет хиляди и сто и четири квадратни метра), находящ се в местността „Угридово", землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: ливада; категория: ІХ (девета), по акт за частна общинска собственост № 858/12.10.2012г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. № 856, том ІІ – 109, дело № 297 партида: 3574.
3.1. Търгът ще се проведе на 17.12.2014 г. от 10,00 часа.
3.2. При начална тръжна цена на поземлен имот с идентификатор 31111.19.15 по КК на гр. Златоград с обща площ 5104 кв.м. в размер на 510,00 лв. (петстотин и десет лева) без вкл. ДДС. Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
3.3. Депозит за участие в търга в размер на 51,00 лв. (петдесет и един лева), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 16.12.2014 г.
4. Продажба на поземлен имот с идентификатор 31111.20.172 по КК на гр. Златоград с обща площ 513 кв.м. (петстотин и тринадесет квадратни метра), находящ се в местността „Дългата бърчина", землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: ливада; категория: VІ (шеста), по акт за частна общинска собственост № 961/12.06.2013г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. № 346, том ІІ – 68, дело № 234 партида: 3575.
4.1. Търгът ще се проведе на 17.12.2014 г. от 10,30 часа.
4.2. Начална тръжна цена на поземлен имот с идентификатор 31111.20.172 по КК на гр. Златоград с обща площ 513 кв.м. в размер на 154,00 лв. (сто петдесет и четири лева) без вкл. ДДС. Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
4.3. Депозит за участие в търга в размер на 15,50 лв. (петнадесет лева и петдесет стотинки), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 16.12.2014 г.
5. Продажба на поземлен имот с идентификатор 31111.27.39 по КК на гр. Златоград с обща площ 1504 кв.м. (хиляда петстотин и четири квадратни метра), находящ се в местността „Конжели бърце", землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: ливада; категория: ІХ(девета), по акт за частна общинска собственост № 854/12.10.2012г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. № 418, том ІІ – 107, дело № 295, партида: 3372.
5.1. Търгът ще се проведе на 17.12.2014 г. от 11,00 часа.
5.2. Начална тръжна цена на поземлен имот с идентификатор 31111.27.39 по КК на гр. Златоград с обща площ 1504 кв.м в размер на 1504,00 лв. (хиляда петстотин и четири лева) без вкл. ДДС. Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
5.3. Депозит за участие в търга в размер на 150,40 лв. (сто и петдесет лева и четиридесет стотинки), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 16.12.2014 г.
Документация за участие в процедурите по провеждане на публично оповестени търгове с явно наддаване за имотите от т. 1 до т. 5 вкл. може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа на 16.12.2014 г. от Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цена на документацията, в размер на 50 (петдесет) лева, без включен ДДС.
Срок за закупуване на тръжна документация, подаване на заявления за участие в търговете и внасяне на депозит за участие в търговете до 17,30 часа на 16.12.2014 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”№ 1.
Участието в търговете е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.
За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития