A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпонеделник, 27 Октомври 2014  86

ОБЯВА

Общинска администрация Златоград уведомява, че на 10.12.2014 г. в заседателната зала на общински съвет Златоград, ще се проведат публично оповестени търгове с явно наддаване за продажба на общински недвижими имоти, както следва:
І. Поземлен имот с идентификатор 31111.19.113 по кадастрална карта на гр. Златоград, находящ се в землище гр. Златоград, местността „Хасидере”, ЕКАТТЕ 31111, община Златоград, целият с площ 3 808 кв.м. (три хиляди осемстотин и осем квадратни метра), ведно с едноетажна масивна еднофамилна вилна сграда с идентификатор 31111.19.113.1 със застроена площ 386 кв.м. (триста осемдесет и шест квадратни метра), с начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение; категория: шеста, по акт за частна общинска собственост № 982/01.08.2013 г. вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 424/05.08.2013 г., том ІІ-134, дело 286, партида 4081, 4082. Границите на ПИ 31111. 19.113 са: 31111.19.158; 31111.19.114; 31111.19.33 и 31111.19.161.
1. Публично оповестеният търг с явно наддаване да се проведе при начална тръжна цена на поземлен имот с идентификатор 31111.19.113 по кадастрална карта на гр. Златоград, находящ се в землище гр. Златоград, ЕКАТТЕ 31111, община Златоград, местността „Хасидере”,целият с площ 3 808 кв.м. (три хиляди осемстотин и осем квадратни метра), ведно с едноетажна масивна еднофамилна вилна сграда с идентификатор 31111.19.113.1 със застроена площ 386 кв.м. (триста осемдесет и шест квадратни метра), в размер на 25 360,00 лв. (двадесет и пет хиляди триста и шестдесет лева), като:
- начална тръжна цена на поземлен имот с идентификатор 31111.19.113 по кадастрална карта на гр. Златоград, находящ се в землище гр. Златоград, местността „Хасидере”, ЕКАТТЕ 31111, община Златоград, целият с площ: 3 808 кв.м. (три хиляди осемстотин и осем квадратни метра), е в размер 3 350,00 лв. (три хиляди триста и петдесет лева), одобрена с Решение № Е 832/30.09.2014 г. на Общински съвет Златоград. Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
- начална тръжна цена на едноетажна масивна еднофамилна вилна сграда с идентификатор 31111.19.113.1 със застроена площ 386 кв.м. (триста осемдесет и шест квадратни метра), е в размер на 22 010,00 лв. (двадесет и две хиляди и десет лева), одобрена с Решение № Е 832/30.09.2014 г. на Общински съвет Златоград. Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
2. Търгът да се проведе на 10.12.2014 г. от 9,00 часа в заседателната зала на общински съвет Златоград, находяща се на втори етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. „Ст. Стамболов” № 1.
3. Депозит за участие в търга в размер на 2 536,00 лв. (две хиляди петстотин тридесет и шест лева), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 09.12.2014 г.
4. Документация за участие в процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за обекта по т. 1 от настоящата заповед. Същата може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа на 09.12.2014 г. от Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цена на документацията, в размер на 50 (петдесет) лева, без включен ДДС.
5. Срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 09.12.2014 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”№ 1.
6. Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.
ІІ. Поземлен имот с идентификатор 31111.19.114 по кадастрална карта на гр. Златоград, находящ се в землище гр. Златоград, местността „Хасидере”, ЕКАТТЕ 31111, община Златоград, целият с площ 4 838 кв.м. (четири хиляди осемстотин тридесет и осем квадратни метра), ведно с едноетажна масивна сграда с идентификатор 31111.19.114.1 със застроена площ 445 кв.м. (четиристотин четиридесет и пет квадратни метра), с начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение; категория: шеста, по акт за частна общинска собственост № 981/01.08.2013 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 422/05.08.2013г., том ІІ-132, дело 284, партида 4077, 4078. Границите на ПИ 31111.19.114 са: 31111.19.34; 31111.19.33; 31111.19.113 и 31111.19.158.
1. Публично оповестеният търг с явно наддаване да се проведе при начална тръжна цена на поземлен имот с идентификатор 31111.19.114 по кадастрална карта на гр. Златоград, находящ се в землище гр. Златоград, местността „Хасидере”, ЕКАТТЕ 31111, община Златоград, целият с площ 4 838 кв.м. (четири хиляди осемстотин тридесет и осем квадратни метра), ведно с едноетажна масивна сграда с идентификатор 31111.19.114.1 със застроена площ 445 кв.м. (четиристотин четиридесет и пет квадратни метра), в размер на 25 125,00 лв. (двадесет и пет хиляди сто двадесет и пет лева), одобрена с Решение № Е 833/30.09.2014 г. на Общински съвет Златоград, като:
- начална тръжна цена на поземлен имот с идентификатор 31111.19.114 по кадастрална карта на гр. Златоград, находящ се в землище гр. Златоград, местността „Хасидере”, ЕКАТТЕ 31111, община Златоград, целият с площ 4 838 кв.м. (четири хиляди осемстотин тридесет и осем квадратни метра), е в размер 4 260,00 лв. (четири хиляди двеста и шестдесет лева), одобрена с Решение № Е 833/30.09.2014 г. на Общински съвет Златоград. Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
- начална тръжна цена на едноетажна масивна сграда с идентификатор 31111.19.114.1 със застроена площ 445 кв.м. (четиристотин четиридесет и пет квадратни метра), е в размер на 20 865,00 лв. (двадесет хиляди осемстотин шестдесет и пет лева), одобрена с Решение № Е 833/30.09.2014 г. на Общински съвет Златоград. Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
2. Търгът да се проведе на 10.12.2014 г. от 11,00 часа в заседателната зала на общински съвет Златоград, находяща се на втори етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. „Ст. Стамболов” № 1.
3. Депозит за участие в търга в размер на 2 513,00 лв. (две хиляди петстотин и тринадесет лева), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 09.12.2014 г.
4. Документация за участие в процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за обекта по т. 1 от настоящата заповед. Същата може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа на 09.12.2014 г. от Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цена на документацията, в размер на 50 (петдесет) лева, без включен ДДС.
5. Срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 09.12.2014 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”№ 1.
6. Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.
ІІІ. Поземлен имот с идентификатор 31111.22.101 по кадастрална карта на гр. Златоград, находящ се в землище гр. Златоград, местността „Пазлак”, ЕКАТТЕ 31111, община Златоград, целият с площ 14 529 кв.м. (четиринадесет хиляди петстотин двадесет и девет квадратни метра), ведно с едноетажна полумасивна сграда с идентификатор 31111.22.101.1 със застроена площ 469 кв.м. (четиристотин шестдесет и девет квадратни метра), с начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение; категория: десета, по акт за частна общинска собственост № 980/01.08.2013 г. вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 423/05.08.2013 г., том ІІ-133, дело 285, партида 4079, 4080. Границите на ПИ 31111. 22.101 са: 31111.22.141; 31111.22.99; 31111.22.100; 31111.21.69 и 31111.22.138.
1. Публично оповестеният търг с явно наддаване да се проведе при начална тръжна цена на поземлен имот с идентификатор 31111.22.101 по кадастрална карта на гр. Златоград, находящ се в землище гр. Златоград, местността „Пазлак”, ЕКАТТЕ 31111, община Златоград, целият с площ 14 529 кв.м. (четиринадесет хиляди петстотин двадесет и девет квадратни метра), ведно с едноетажна полумасивна сграда с идентификатор 31111.22.101.1 със застроена площ 469 кв.м. (четиристотин шестдесет и девет квадратни метра), в размер на 31 085,00 лв. (тридесет и една хиляда осемдесет и пет лева), одобрена с Решение № Е 834/30.09.2014 г. на Общински съвет Златоград, като:
- начална тръжна цена на поземлен имот с идентификатор 31111.22.101 по кадастрална карта на гр. Златоград, находящ се в землище гр. Златоград, местността „Пазлак”, ЕКАТТЕ 31111, община Златоград, целият с площ 14 529 кв.м. (четиринадесет хиляди петстотин двадесет и девет квадратни метра) в размер 9 170,00 лв. (девет хиляди сто и седемдесет лева), одобрена с Решение № Е 834/30.09.2014 г. на Общински съвет Златоград. Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
- начална тръжна цена на едноетажна полумасивна сграда с идентификатор 31111.22.101.1 със застроена площ 469 кв.м. (четиристотин шестдесет и девет квадратни метра) в размер на 21 915,00 лв. (двадесет и една хиляда деветстотин и петнадесет лева), одобрена с Решение № Е 834/30.09.2014 г. на Общински съвет Златоград. Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
2. Търгът да се проведе на 10.12.2014 г. от 13,00 часа в заседателната зала на общински съвет Златоград, находяща се на втори етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. „Ст. Стамболов” № 1.
3. Депозит за участие в търга в размер на 3 109,00 лв. (три хиляди сто и девет лева), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 09.12.2014 г.
4. Документация за участие в процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за обекта по т. 1 от настоящата заповед. Същата може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа на 09.12.2014 г. от Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цена на документацията, в размер на 50 (петдесет) лева, без включен ДДС.
5. Срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 09.12.2014 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”№ 1.
6. Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.
ІV. Поземлен имот с идентификатор 31111.19.32 по кадастрална карта на гр. Златоград, находящ се в землище гр. Златоград, местността „Хасидере”, ЕКАТТЕ 31111, община Златоград, целият с площ 3 960 кв.м. (три хиляди деветстотин и шестдесет квадратни метра), начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя; категория: девета, по акт за частна общинска собственост № 983/01.08.2013 г. вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 425/05.08.2013 г., том ІІ-135, дело 287, партида 4083. Границите на ПИ 31111.19.32 са: 31111.19.34 и 31111.19.33.
1. Публично оповестеният търг с явно наддаване да се проведе при начална тръжна цена на ПИ 31111.19.32 по КК на гр. Златоград, находящ се в землище гр. Златоград, местността „Хасидере”, целият с площ 3 960 кв.м. (три хиляди деветстотин и шестдесет квадратни метра), е в размер на 3 253,00 лв. (три хиляди двеста петдесет и три лева).
Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
2. Търгът да се проведе на 10.12.2014 г. от 15,00 часа в заседателната зала на общински съвет Златоград, находяща се на втори етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. „Ст. Стамболов” № 1.
3. Депозит за участие в търга в размер на 326,00 лв. (триста двадесет и шест лева), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 09.12.2014 г.
4. Документация за участие в процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за обекта по т. 1 от настоящата заповед. Същата може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа на 09.12.2014 г. от Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цена на документацията, в размер на 50 (петдесет) лева, без включен ДДС.
5. Срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 09.12.2014 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”№ 1.
6. Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.
За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития