A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпонеделник, 27 Октомври 2014  83

ОБЯВА

Общинска администрация Златоград уведомява, че на 02.12.2014 г. и 04.12.2014 г. в заседателната зала на Общински съвет Златоград, находяща се на втори етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1, ще се проведат публично оповестени търгове с явно наддаване за продажба на следните общински недвижими имоти:
1. Поземлен имот с идентификатор 31111.18.95 по КК на гр. Златоград с обща площ 1 758 кв.м. (хиляда седемстотин петдесет и осем квадратни метра), находящ се в местността „Плетеничка”, землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: ливада; категория: ІХ (девета), по акт за частна общинска собственост № 803/16.05.2012 г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. № 160/17.05.2012г, том І – 114, дело № 112, партида: 3016.
1.1. Търгът ще се проведе на 02.12.2014 г. от 09,00 часа.
1.2. Началната тръжна цена на поземлен имот с идентификатор 31111.18.95 по КК на гр. Златоград с обща площ 1 758 кв.м. (хиляда седемстотин петдесет и осем квадратни метра), одобрена с Решение № 830/30.09.2014 г. на Общински съвет Златоград, е в размер на 879,00 лв. (осемстотин седемдесет и девет лева), без вкл. ДДС. Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
1.3. Депозитът за участие в търга е в размер на 88,00 лв. (осемдесет и осем лева). Внася се в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 01.12.2014 г.
2. Поземлен имот с идентификатор 31111.14.139 по КК на гр. Златоград с обща площ 3 170 кв.м. (три хиляди сто и седемдесет квадратни метра), находящ се в местността „Дюзенлика”, землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: ливада; категория: ІХ (девета), по акт за частна общинска собственост № 1026/11.12.2013 г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. № 663/13.12.2013г, том ІІІ – 123, дело № 438, партида: 4559.
2.1. Търгът ще се проведе на 02.12.2014 г. от 09,30 часа.
2.2. Началната тръжна цена на поземлен имот с идентификатор 31111.14.139 по КК на гр. Златоград с обща площ 3 170 кв.м., одобрена с Решение № 830/30.09.2014 г. на Общински съвет Златоград, е в размер на 1268,00 лв. (хиляда двеста шестдесет и осем лева), без вкл. ДДС. Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
2.3. Депозитът за участие в търга е в размер на 127,00 лв. (сто двадесет и седем лева). Внася се в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 01.12.2014 г.
3. Поземлен имот с идентификатор 31111.14.57 по КК на гр. Златоград с обща площ 728 кв.м. (седемстотин двадесет и осем квадратни метра), находящ се в местността „Кюклюдже”, землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: ливада; категория: ІХ (девета), по акт за частна общинска собственост № 999/02.09.2013г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. № 500/04.09.2013г, том ІІ – 200, дело № 339, партида: 4165.
3.1. Търгът ще се проведе на 02.12.2014 г. от 10,00 часа.
3.2. Началната тръжна цена на поземлен имот с идентификатор 31111.14.57 по КК на гр. Златоград с обща площ 728 кв.м, одобрена с Решение № 830/30.09.2014 г. на Общински съвет Златоград, в размер на 728,00 лв. (седемстотин двадесет и осем лева), без вкл. ДДС. Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
3.3. Депозитът за участие в търга е в размер на 73,00 лв. (седемдесет и три лева). Внася се в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 01.12.2014 г.
4. Поземлен имот с идентификатор 31111.27.30 по КК на гр. Златоград с обща площ 1 516 кв.м. (хиляда петстотин и шестнадесет квадратни метра), находящ се в местността „Марин гроб", землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: ливада; категория: ІХ (девета), по акт за частна общинска собственост № 1033/10.02.2014г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. № 46/10.02.2014г, том І – 39, дело № 37 партида: 4448.
4.1. Търгът ще се проведе на 02.12.2014 г. от 10,30 часа.
4.2. Началната тръжна цена на поземлен имот с идентификатор 31111.27.30 по КК на гр. Златоград с обща площ 1 516 кв.м., одобрена с Решение № 830/30.09.2014 г. на Общински съвет Златоград, е в размер на 758,00 лв. (седемстотин петдесет и осем лева), без вкл. ДДС. Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
4.3. Депозитът за участие в търга е в размер на 76,00 лв. (седемдесет и шест лева). Внася се в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 01.12.2014 г.
5. Поземлен имот с идентификатор 31111.26.154 по КК на гр. Златоград с обща площ 2 018 кв.м. (две хиляди и осемнадесет квадратни метра), находящ се в местността „Долна колиба”, землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: ливада; категория: ІХ (девета), по акт за частна общинска собственост № 1025/11.12.2013г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. № 664/13.12.2013г., том ІІІ–124, дело № 439, партида:4360.
5.1. Търгът ще се проведе на 02.12.2014 г. от 11,00 часа.
5.2. Началната тръжна цена на поземлен имот с идентификатор 31111.26.154 по КК на гр. Златоград с обща площ 2 018 кв.м., одобрена с Решения № 830/30.09.2014 г. на Общински съвет Златоград, е в размер на 1009,00 лв. (хиляда и девет лева), без вкл. ДДС. Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
5.3. Депозитът за участие в търга е в размер на 101,00 лв. (сто и един лев). Внася се в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 01.12.2014 г.
Документация за участие в процедурите по провеждане на публично оповестени търгове с явно наддаване за имотите от т. 1 до т. 5 вкл. може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа на 01.12.2014 г. от Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цена на документацията, в размер на 50 (петдесет) лева, без включен ДДС.
Срокът за закупуване на тръжна документация, подаване на заявления за участие в търговете и внасяне на депозита за участие в търговете е до 17,30 часа на 01.12.2014 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”№ 1.
6. Поземлен имот с идентификатор 31111.23.68 по КК на гр. Златоград с обща площ 1533 кв.м. (хиляда петстотин тридесет и три квадратни метра), находящ се в местността „Стимире (Лъка)”, землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: нива; категория: VІ (шеста), по акт за частна общинска собственост № 996/02.09.2013г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. № 497/04.09.2013г., том ІІ – 197, дело № 336 партида: 4162.
6.1. Търгът ще се проведе на 04.12.2014 г. от 09,00 часа.
6.2. Началната тръжна цена на поземлен имот с идентификатор 31111.23.68 по КК на гр. Златоград с обща площ 1533 кв.м., одобрена с Решение № 830/30.09.2014 г. на Общински съвет Златоград, е в размер на 920,00 лв. (деветстотин и двадесет лева), без вкл. ДДС. Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
6.3. Депозитът за участие в търга е в размер на 92,00 лв. (деветдесет и два лева). Внася се в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 03.12.2014 г.
7. Поземлен имот с идентификатор 31111.22.75 по КК на гр. Златоград с обща площ 257 кв.м. (двеста петдесет и седем квадратни метра), находящ се в местността „”Чуката”, землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: ливада; категория: VІ (шеста), по акт за частна общинска собственост № 907/20.02.2013г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. № 111/26.02.2013г., том І – 87, дело № 80, партида: 3696.
7.1. Търгът ще се проведе на 04.12.2014 г. от 09,30 часа.
7.2. Началната тръжна цена на поземлен имот с идентификатор 31111.22.75 по КК на гр. Златоград с обща площ 257 кв.м., одобрена с Решение № 830/30.09.2014 г. на Общински съвет Златоград, е в размер на 90,00 лв. (деветдесет лева), без вкл. ДДС. Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
7.3. Депозитът за участие в търга е в размер на 9,00 лв. (девет лева). Внася се в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 03.12.2014 г.
8. Поземлен имот с идентификатор 31111.22.72 по КК на гр. Златоград с обща площ 197 кв.м. (сто деветдесет и седем квадратни метра), находящ се в местността „Чуката", землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: ливада; категория: ІV (четвърта), по акт за частна общинска собственост № 884/21.01.2013г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. № 32/22.01.2013г., том І – 24, дело № 21, партида: 3613.
8.1. Търгът ще се проведе на 04.12.2014 г. от 10,00 часа.
8.2. Началната тръжна цена на поземлен имот с идентификатор 31111.22.72 по КК на гр. Златоград с обща площ 197 кв.м., одобрена с Решение № 830/30.09.2014 г. на Общински съвет Златоград, е в размер на 69,00 лв. (шестдесет и девет лева), без включен ДДС. Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
8.3. Депозитът за участие в търга в размер на 7,00 лв. (седем лева). Внася се в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 03.12.2014 г.
9. Поземлен имот с идентификатор 31111.22.71 по КК на гр. Златоград с обща площ 1123 кв.м. (хиляда сто двадесет и три квадратни метра), находящ се в местността „Чуката”, землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: ливада; категория: ІV (четвърта), по акт за частна общинска собственост № 883/21.01.2013г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. № 31/22.01.2013г, том І – 23, дело № 20, партида: 3612.
9.1. Търгът ще се проведе на 04.12.2014 г. от 10,30 часа.
9.2. Началната тръжна цена на поземлен имот с идентификатор 31111.22.71 по КК на гр. Златоград с обща площ 1123 кв.м., одобрена с Решение № 830/30.09.2014 г. на Общински съвет Златоград, е в размер на 393,00 лв. (триста деветдесет и три лева), без включен ДДС. Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
9.3. Депозитът за участие в търга в размер на 40,00 лв. (четиридесет лева). Внася се в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 03.12.2014 г.
10. Поземлен имот с идентификатор 31111.24.9 по КК на гр. Златоград с обща площ 1353 кв.м. (хиляда триста петдесет и три квадратни метра), находящ се в местността „Скокът”, землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: ливада; категория: Х (десета), по акт за частна общинска собственост № 788/20.02.2012г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. № 39/21.02.2012г., том І – 27, дело № 24, партида: 2783.
10.1. Търгът ще се проведе на 04.12.2014 г. от 11,00 часа.
10.2. Началната тръжна цена на поземлен имот с идентификатор 31111.24.9 по КК на гр. Златоград с обща площ 1353 кв.м., одобрена с Решение № 830/30.09.2014 г. на Ощински съвет Златоград, е в размер на 677,00 лв. (шестстотин седемдесет и седем лева), без вкл. ДДС. Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
10.3. Депозитът за участие в търга е в размер на 68,00 лв. (шестдесет и осем лева). Внася се в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 03.12.2014 г.
Документация за участие в процедурите по провеждане на публично оповестени търгове с явно наддаване за имотите от т. 6 до т. 10 вкл. може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа на 03.12.2014 г. от Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цена на документацията, в размер на 50 (петдесет) лева, без включен ДДС.
Срокът за закупуване на тръжна документация, подаване на заявления за участие в търговете и внасяне на депозита за участие в търговете е до 17,30 часа на 03.12.2014 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”№ 1.
За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития