A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпонеделник, 27 Октомври 2014  198

ОБЯВА


         Общинска администрация Златоград уведомява, че на 27.11.2014 г. от 10,00 часа в заседателната зала на общински съвет Златоград, ще се проведе публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот - масивна едноетажна сграда с идентификатор 31111.31.237.4 по кадастрална карта на гр. Златоград, със застроена площ 671 кв.м. (шестстотин седемдесет и един квадратни метра), принадлежаща към поземлен имот с идентификатор 31111.31.237 по кадастрална карта на гр. Златоград. Границите на сграда с идентификатор 31111.31.237.4 са: на североизток – имот 31.238; на югоизток и югозапад – имот 31.237; на северозапад – сграда с идентификатор 31111.31.237.3, по акт за частна общинска собственост № 1037/10.02.2014 г. вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 49/11.02.2014 г., том І-42, дело 40, партида 4451.

Сградата се продава, ведно с находящите се в нея дълготрайни материални активи – собственост на СОУ „Антим І” гр. Златоград и на ПГ „Христо Ботев” гр. Златоград, както следва:

І. Дълготрайни материални активи - собственост на СОУ „Антим І” гр. Златоград


№ по ред

Наименование на актива

Количество, бр.

1

Струг универсален тип С 11 МТ 1500 мм.

1

2

Струг универсален тип С 11 МТ 2000 мм.

1

3

Струг универсален тип С 8 М 1000 мм.

2

4

Струг универсален тип 400 1500 мм.

1

5

Струг универсален тип С 10 МВ 1500 мм.

1

6

Ножовка хидравлична ОН 253

1

7

Бормашина ПК 203

1


ІІ. Дълготрайни материални активи - собственост на ПГ „Христо Ботев” гр. Златоград


№ по ред

Наименование на актива

Количество, бр.

1

Струг „КУСОН”

1

2

Струг С8М

4

3

Фреза Прага Индия

1

4

Фреза ФУ 251 Казанлък

1

5

Фреза ФУ 251 Враца с цифр. индик. „XYZ”

1

6

Плоскошлифовъчна машина ШПХ 51.01М

1

7

Шлайф немски

1

8

Унив. кръглошлифовъчна машина ШУ 321

1

9

Бормашина ПК 203

2

 

Публично оповестеният търг с тайно наддаване да се проведе на 27.11.2014 г. от 10,00 часа в заседателната зала на общински съвет Златоград, находяща се на втори етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1, при следните условия:

1. При начална тръжна цена на масивна едноетажна сграда с идентификатор 31111.31.237.4 по кадастрална карта на гр. Златоград, със застроена площ 671 кв.м., в размер на 78 010,00 лв. (седемдесет и осем хиляди и десет лева). Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.

1.1. Депозит за сградата в размер на 7 801,00 лв. (седем хиляди осемстотин и един лева).

Място за внасяне на депозита - касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1, вносим  до 17,30 часа  на 26.11.2014 г.

2. При начални тръжни единични цени и депозит за участие на материалните дълготрайни активи - собственост на СОУ „Антим І” гр. Златоград, както следва:


№ по ред

Наименование на актива

Количество, бр.

Начална тръжна цена на активите за 1 брой, лв.

Депозит за участие в търга за 1 брой, лв.

1

Струг универсален тип С 11 МТ 1500 мм.

1

2 390,00

239,00

2

Струг универсален тип С 11 МТ 2000 мм.

1

2 480,00

248,00

3

Струг универсален тип С 8 М 1000 мм.

2

750,00

75,00

4

Струг универсален тип 400 1500 мм.

1

2 120,00

212,00

5

Струг универсален тип С 10 МВ 1500 мм.

1

2 420,00

242,00

6

Ножовка хидравлична ОН 253

1

560,00

56,00

7

Бормашина ПК 203

1

420,00

42,00

 

ВСИЧКО:

8

11 890,00

1 189,00


Цените са без вкл. ДДС. Върху достигнатата тръжна цена ще се начислява ДДС.
Място за внасяне на депозита - касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1, вносим  до 17,30 часа  на 26.11.2014 г.

3. При начални тръжни единични цени и депозит за участие в търга на материалните дълготрайни активи – собственост на ПГ „Христо Ботев” гр. Златоград, както следва:№ по ред

Наименование на актива

Количество, бр.

Начална тръжна цена на активите за 1 брой, лв.

Депозит за участие в търга за 1 брой, лв.

1

Струг „КУСОН”

1

950,00

95,00

2

Струг С8М

4

730,00

73,00

3

Фреза Прага Индия

1

1 370,00

137,00

4

Фреза ФУ 251 Казанлък

1

1 740,00

174,00

5

Фреза ФУ 251 Враца с цифр. индик. „XYZ”

1

1 770,00

177,00

6

Плоскошлифовъчна машина ШПХ 51.01М

1

4 820,00

482,00

7

Шлайф немски

1

630,00

63,00

8

Унив. кръглошлифовъчна машина ШУ 321

1

1 980,00

198,00

9

Бормашина ПК 203

2

420,00

42,00

 

ВСИЧКО:

13

17 020,00

1 702,00


Цените са без вкл. ДДС. Върху достигнатата тръжна цена ще се начислява ДДС.
Място за внасяне на депозита - касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1, вносим  до 17,30 часа  на 26.11.2014 г.

4. Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.

5. Специални изисквания към участниците:

Сградата се продава ведно с находящите се в нея всички материалните дълготрайни активи, собственост на СОУ „Антим І” гр. Златоград и ПГ „Христо Ботев” гр. Златоград. Машините са монтирани и електрозахранени.

Всеки проявил интерес за участие в търга, участва за сградата, ведно с всички материални дълготрайни активи.

Материалните дълготрайни активи имат единични тръжни цени и за всеки от тях се внася депозит поотделно от всеки участник, внася се депозит и за сградата от всеки участник.

Всички активи се закупуват заедно със сградата от участника в търга, предложил най-високата крайна обща цена.

6. Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с тайно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПИО, ОП, СД и ОС в общинска администрация Златоград – за сградата и по предварителна заявка в дирекциите на СОУ „Антим І” гр. Златоград и ПГ „Христо Ботев” гр. Златоград – за материалните дълготрайни активи.

7. Задължителни документи за участие в търга с тайно наддаване:

1) Заявление от кандидата за участие в търга (по образец);

2) Документ за внесен депозит за сграда с идентификатор 31111.31.237.4 (оригинал);

3) Документи /8 бр./ за внесен депозит за материални дълготрайни активи – собственост на СОУ „Антим І” гр. Златоград (оригинали);

4) Документи /13 бр./ за внесен депозит за материални дълготрайни активи – собственост на ПГ „Христо Ботев” гр. Златоград (оригинали) ;

5) Документ за закупена тръжна документация, в размер на 60,00 лв. с вкл. ДДС (оригинал);

6) Документ за самоличност (копие);

7) Документи за съдебна и данъчна регистрация, документи за регистрация по БУЛСТАТ или документ за регистрация по Търговския регистър (копия; за юридически лица);

8) Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник (оригинал);

9) Удостоверение, издадено от община Златоград за липса на задължения на физическите и юридически лица към общината (оригинал);

10) Декларация за запознаване с тръжната документация - по образец.

11) Декларация за извършен оглед на сградата - по образец;

12) Декларация за извършен оглед на материалните дълготрайни активи – по образец.

13) Предложените цени за сградата и материалните дълготрайни активи се поставят в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис «Предлагана цена», поставен в плика със заявлението за участие в търга.

Търга с тайно наддаване се провежда чрез предварително подаване на заявление от всеки участник в запечатан плик. В плика се  прилагат и всички задължителните документи за участие.

За спечелил търга се обявява участникът предложил най-високата обща крайна цена, която представлява сбор от: предложената цена за сградата+предложната цена за материалните дълготрайни активи – собственост на СОУ „Антим І” гр. Златоград+предложената цена за материалните дълготрайни активи -  собственост на ПГ „Христо Ботев” гр. Златоград.

8. Документация за участие в процедура по провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за обектите. Същата може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа на 26.11.2014 г. от Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цена на документацията, в размер на  50 (петдесет) лева, без включен ДДС.

9. Срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 26.11.2014 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”№ 1.

За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития