A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАчетвъртък, 02 Октомври 2014  78

ОБЯВА


Общинска администрация Златоград уведомява, че на 12.11.2014 г. и 13.11.2014 г. в заседателната зала на общински съвет Златоград, находяща се на втори етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1, ще се проведат публично оповестени търгове с явно наддаване, както следва:
1. за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.11.130 по КК на гр. Златоград с обща площ 532 кв.м. (петстотин тридесет и два квадратни метра), находящ се в местността „Бърчината”, землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: ливада; категория: Х(десета), по акт за частна общинска собственост № 734/01.09.2011г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. № 398, том ІІ – 102, дело № 287, партида: 2463 и скица № 11329/27.11.2013г., заверена към 12.06.2014г.
1.1. Търгът ще се проведе на 12.11.2014 г. от 09,00 часа.
1.2. При начална тръжна цена на поземлен имот с идентификатор 31111.11.130 по КК на гр. Златоград с обща площ 532 кв.м., одобрена с Решение № 781/29.07.2014 г. на общински съвет Златоград, в размер на 532,00 лв. (петстотин тридесет и два лева) без вкл. ДДС. Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
1.3. Депозит за участие в търга в размер на 55,00 лв. (петдесет и пет лева), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 12.11.2014 г.
2. за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.11.52 по КК на гр. Златоград с обща площ 152 кв.м. (сто петдесет и два квадратни метра), находящ се в местността „Бахчата”, землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: нива; категория: Х(десета), по акт за частна общинска собственост № 737/01.09.2011г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. № 401, том ІІ – 105, дело № 290, партида: 2466 и скица № 11330/27.11.2013г., заверена към 12.06.2014г.
2.1. Търгът ще се проведе на 12.11.2014 г. от 09,30 часа.
2.2. При начална тръжна цена на поземлен имот с идентификатор 31111.11.52 по КК на гр. Златоград с обща площ 152 кв.м., одобрена с Решение № 781/29.07.2014 г. на общински съвет Златоград, в размер на 122,00 лв. (сто двадесет и два) без вкл. ДДС. Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
2.3. Депозит за участие в търга в размер на 15,00 лв. (петнадесет лева), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 12.11.2014 г.
3. за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.14.6 по КК на гр. Златоград с обща площ 5077 кв.м. (пет хиляди седемдесет и седем квадратни метра), находящ се в местността „Колибата”, землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: ливада; категория: ІХ(девета), по акт за частна общинска собственост № 928/27.03.2013г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. № 171, том І – 131, дело № 122, партида: 3781 и скица № 11332/27.11.2013г., заверена към 12.06.2014г.
3.1. Търгът ще се проведе на 12.11.2014 г. от 10,00 часа.
3.2. При начална тръжна цена на поземлен имот с идентификатор 31111.14.6 по КК на гр. Златоград с обща площ 5077 кв.м., одобрена с Решение № 781/29.07.2014 г. на общински съвет Златоград, в размер на 508,00 лв. (петстотин и осем лева) без вкл. ДДС. Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
3.3. Депозит за участие в търга в размер на 51,00 лв. (петдесет и един лева), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 12.11.2014 г.
4. за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.15.9 по КК на гр. Златоград с обща площ 2006 кв.м. (две хиляди и шест квадратни метра), находящ се в местността „Гюргенджик", землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: нива; категория: ІХ (девета), по акт за частна общинска собственост № 858/12.10.2012г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. № 422, том ІІ – 111, дело № 299 партида: 3376 и скица № 11333/27.11.2013г., заверена към 12.06.2014г.
4.1. Търгът ще се проведе на 12.11.2014 г. от 10,30 часа.
4.2. При начална тръжна цена на поземлен имот с идентификатор 31111.15.9 по КК на гр. Златоград с обща площ 2006 кв.м., одобрена с Решение № 781/29.07.2014 г. на общински съвет Златоград, в размер на 1605,00 лв. (хиляда шестстотин и пет лева) без вкл. ДДС. Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
4.3. Депозит за участие в търга в размер на 160,50 лв. (сто и шестдесет лева и петдесет стотинки), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 12.11.2014 г.
5. за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.19.15 по КК на гр. Златоград с обща площ 5104 кв.м. (пет хиляди и сто и четири квадратни метра), находящ се в местността „Угридово", землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: ливада; категория: ІХ (девета), по акт за частна общинска собственост № 856/12.10.2012г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. № 420, том ІІ – 109, дело № 297 партида: 3574 и скица № 11334/27.11.2013г., заверена към 12.06.2014г.
5.1. Търгът ще се проведе на 12.11.2014 г. от 11,00 часа.
5.2. При начална тръжна цена на поземлен имот с идентификатор 31111.19.15 по КК на гр. Златоград с обща площ 5104 кв.м., одобрена с Решения № 781/29.07.2014 г. и № Е 796/25.08.2014 г. на общински съвет Златоград, в размер на 510,00 лв. (петстотин и десет лева) без вкл. ДДС. Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
5.3. Депозит за участие в търга в размер на 51,00 лв. (петдесет и един лева), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 12.11.2014 г.
6. за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.20.172 по КК на гр. Златоград с обща площ 513 кв.м. (петстотин и тринадесет квадратни метра), находящ се в местността „Дългата бърчина", землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: ливада; категория: VІ (шеста), по акт за частна общинска собственост № 961/12.06.2013г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. № 346, том ІІ – 68, дело № 234 партида: 3575 и скица № 11335/27.11.2013г., заверена към 12.06.2014г.
6.1. Търгът ще се проведе на 12.11.2014 г. от 11,30 часа.
6.2. При начална тръжна цена на поземлен имот с идентификатор 31111.20.172 по КК на гр. Златоград с обща площ 513 кв.м, одобрена с Решение № 781/29.07.2014 г. на общински съвет Златоград, в размер на 154,00 лв. (сто петдесет и четири лева) без вкл. ДДС. Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
6.3. Депозит за участие в търга в размер на 15,50 лв. (петнадесет лева и петдесет стотинки), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 12.11.2014 г.
7. за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.20.173 по КК на гр. Златоград с обща площ 1831 кв.м. (хиляда осемстотин тридесет и един квадратни метра), находящ се в местността „Дългата бърчина", землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: ливада; категория: VІ (шеста), по акт за частна общинска собственост № 960/12.06.2013г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. № 345, том ІІ – 67, дело № 233, партида: 3974 и скица № 11336/27.11.2013г., заверена към 12.06.2014г.
7.1. Търгът ще се проведе на 12.11.2014 г. от 13,00 часа.
7.2. При начална тръжна цена на поземлен имот с идентификатор 31111.20.173 по КК на гр. Златоград с обща площ 1831 кв.м., одобрена с Решение № 781/29.07.2014 г. на общински съвет Златоград, в размер на 549,00 лв. (петстотин четиридесет и девет лева) без вкл. ДДС. Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
7.3. Депозит за участие в търга в размер на 55,00 лв. (петдесет и пет лева), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 12.11.2014 г.
Документация за участие в процедурите по провеждане на публично оповестеин търгове с явно наддаване за имотите от т. 1 до т. 7 вкл. от настоящата заповед може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа на 11.11.2014 г. от Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цена на документацията, в размер на 50 (петдесет) лева, без включен ДДС.
Срок за закупуване на тръжна документация, подаване на заявления за участие в търговете и внасяне на депозит за участие в търговете до 17,30 часа на 11.11.2014 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”№ 1.
8. за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.20.177 по КК на гр. Златоград с обща площ 717 кв.м. (седемстотин и седемнадесет квадратни метра), находящ се в местността „Вълчанов дол", землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: ливада; категория: VІ (шеста), по акт за частна общинска собственост № 931/27.03.2013г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. № 175, том І – 135, дело № 126, партида: 3788 и скица № 11338/27.11.2013г., заверена към 12.06.2014г.
8.1. Търгът ще се проведе на 13.11.2014 г. от 09,00 часа.
8.2. При начална тръжна цена на поземлен имот с идентификатор 31111. 20.177 по КК на гр. Златоград с обща площ 717 кв.м., одобрена с Решение № 781/29.07.2014 г. на общински съвет Златоград, в размер на 215,00 лв. (двеста и петнадесет лева), без включен ДДС. Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
8.3. Депозит за участие в търга в размер на 21,50 лв. (двадесет и един лева и петдесет стотинки), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 12.11.2014 г.
9. за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.20.175 по КК на гр. Златоград с обща площ 1303 кв.м. (хиляда треста и три квадратни метра), находящ се в местността „Вълчанов дол", землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: ливада; категория: VІ (шеста), по акт за частна общинска собственост № 930/27.03.2013г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. № 174, том І – 134, дело № 125, партида: 3787 и скица № 11337/27.11.2013г., заверена към 12.06.2014г.
9.1. Търгът ще се проведе на 13.11.2014 г. от 09,30 часа.
9.2. При начална тръжна цена на поземлен имот с идентификатор 31111.20.175 по КК на гр. Златоград с обща площ 1303 кв.м., одобрена с Решение № 781/29.07.2014 г. на общински съвет Златоград, в размер на 391,00 лв. (триста деветдесет и един лева), без включен ДДС. Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
9.3. Депозит за участие в търга в размер на 39,10 лв. (тридесет и девет лева и десет стотинки), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 12.11.2014 г.
10. за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.20.73 по КК на гр. Златоград с обща площ 3022 кв.м. (три хиляди двадесет и два квадратни метра), находящ се в местността „Вълчанов дол", землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: ливада; категория: VІ (шеста), по акт за частна общинска собственост № 935/27.03.2013г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. № 179, том І – 139, дело № 130, партида: 3792 и скица № 11339/27.11.2013г., заверена към 12.06.2014г.
10.1. Търгът ще се проведе на 13.11.2014 г. от 10,00 часа.
10.2. При начална тръжна цена на поземлен имот с идентификатор 31111.20.73 по КК на гр. Златоград с обща площ 3022 кв.м., одобрена с Решение № 781/29.07.2014 г. на общински съвет Златоград, в размер на 2418,00 лв. (две хиляди четиристотин и осемнадесет лева) без вкл. ДДС. Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
10.3. Депозит за участие в търга в размер на 241,80 лв. (двеста четиридесет и един лева и осемдесет стотинки), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 12.11.2014 г.
11. за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.27.39 по КК на гр. Златоград с обща площ 1504 кв.м. (хиляда петстотин и четири квадратни метра), находящ се в местността „Конжели бърце", землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: ливада; категория: ІХ(девета), по акт за частна общинска собственост № 854/12.10.2012г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. № 418, том ІІ – 107, дело № 295, партида: 3372 и скица № 11341/27.11.2013г., заверена към 12.06.2014г.
11.1. Търгът ще се проведе на 13.11.2014 г. от 10,30 часа.
11.2. При начална тръжна цена на поземлен имот с идентификатор 31111.27.39 по КК на гр. Златоград с обща площ 1504 кв.м., одобрена с Решение № 781/29.07.2014 г. на общински съвет Златоград, в размер на 1504,00 лв. (хиляда петстотин и четири лева) без вкл. ДДС. Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
11.3. Депозит за участие в търга в размер на 150,40 лв. (сто и петдесет лева и четиридесет стотинки), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 12.11.2014 г.
12. за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.14.28 по КК на гр. Златоград с обща площ 2927 кв.м. (две хиляди деветстотин двадесет и седем квадратни метра), находящ се в местността „Вулджерово", землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: ливада; категория: ІХ(девета), по акт за частна общинска собственост № 920/27.03.2013г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. № 163, том І – 123, дело № 114, партида: 3373 и скица № 15-162679/26.05.2014г.
12.1. Търгът ще се проведе на 13.11.2014 г. от 11,00 часа.
12.2. При начална тръжна цена на поземлен имот с идентификатор 31111.14.28 по КК на гр. Златоград с обща площ 2927 кв.м., одобрена с Решения № 781/29.07.2014 г. и № Е 796/25.08.2014г. на общински съвет Златоград, в размер на 293,00 лв. (двеста деветдесет и три лева) без вкл. ДДС. Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
12.3. Депозит за участие в търга в размер на 29,30 лв. (двадесет и девет лева и тридесет стотинки), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 12.11.2014 г.
13. за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.10.93 по КК на гр. Златоград с обща площ 759 кв.м. (седемстотин петдесет и девет квадратни метра), находящ се в местността „Лингалка", землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: ливада; категория: ІХ(девета), по акт за частна общинска собственост № 1048/31.03.2014г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. № 120, том І – 96, дело № 88, партида: 3779 и скица № 15-124086/28.04.2014г.
13.1. Търгът ще се проведе на 13.11.2014 г. от 11,30 часа.
13.2. При начална тръжна цена на поземлен имот с идентификатор 31111.10.93 по КК на гр. Златоград с обща площ 759 кв.м., одобрена с Решения № 781/29.07.2014 г. и № Е 796/25.08.2014г. на общински съвет Златоград, в размер на 228,00 лв. (двеста двадесет и осем лева) без вкл. ДДС. Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
13.3. Депозит за участие в търга в размер на 22,80 лв. (двадесет и два лева и осемдесет стотинки), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 12.11.2014 г.
14. Поземлен имот с идентификатор 31111.10.151 по КК на гр. Златоград с обща площ 239 кв.м. (двеста тридесет и девет квадратни метра), находящ се в местността „Лингалка", землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: ливада; категория: ІХ(девета), по акт за частна общинска собственост № 1049/31.03.2014г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. № 119, том І – 95, дело № 87, партида: 3778 и скица № 15-124080/28.04.2014г.
14.1. Търгът ще се проведе на 13.11.2014 г. от 13,00 часа.
14.2. При начална тръжна цена на поземлен имот с идентификатор 31111.10.151 по КК на гр. Златоград с обща площ 239 кв.м., одобрена с Решения № 781/29.07.2014 г. и № Е 796/25.08.2014г. на общински съвет Златоград, в размер на 88,00 лв. (осемдесет и осем лева) без вкл. ДДС. Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
14.3. Депозит за участие в търга в размер на 8,80 лв. (осем лева и осемдесет стотинки), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 12.11.2014 г.
15. Поземлен имот с идентификатор 31111.23.233 по КК на гр. Златоград с обща площ 824 кв.м. (осемстотин двадесет и четири квадратни метра), находящ се в местността „Табахана", землище гр. Златоград; с начин на трайно ползване: ливада; категория: ІХ(девета), по акт за частна общинска собственост № 1084/18.06.2014г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. № 294, том ІІ – 13, дело № 114, партида: 2650 и скица № 15-215408/30.06.2014г.
15.1. Търгът ще се проведе на 13.11.2014 г. от 13,30 часа.
15.2. При начална тръжна цена на поземлен имот с идентификатор 31111.23.233 по КК на гр. Златоград с обща площ 824 кв.м., одобрена с Решение № 781/29.07.2014 г. на общински съвет Златоград, в размер на 742,00 лв. (седемстотин четиридесет и два лева) без вкл. ДДС. Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
15.3. Депозит за участие в търга в размер на 74,20 лв. (седемдесет и четири лева и двадесет стотинки), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 12.11.2014 г.
Документация за участие в процедурите по провеждане на публично оповестеин търгове с явно наддаване за имотите от т. 8 до т. 15 вкл. от настоящата заповед може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа на 12.11.2014 г. от Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цена на документацията, в размер на 50 (петдесет) лева, без включен ДДС.
Срок за закупуване на тръжна документация, подаване на заявления за участие в търговете и внасяне на депозит за участие в търговете до 17,30 часа на 12.11.2014 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”№ 1.
За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития