A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпетък, 05 Септември 2014  87

ОБЯВА


Общинска администрация Златоград уведомява, че на 22.10.2014 г. от 09,30 часа, в заседателната зала на Общински съвет Златоград, ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отстъпване право на строеж за изграждане на сграда за производство и услуги с разгъната застроена площ (РЗП) 1 360,80 кв.м. (застроена площ (ЗП) 737,00 кв.м.), в ПИ 3111.36.398 по КККР на гр. Златоград, утвърден със Заповед № РД-18-75/15.07.2008 г. на ИД на АГКК - София и Заповед № КД-14-21-234/26.05.2011 г. на началника на СГКК - Смолян, за който се отрежда УПИ VІІ – 36.308 – Производство и услуги, кв. 149 по ПУП на гр. Златоград, с обща площ 1 134 кв.м., по акт за частна общинска собственост № 727/06.06.2011г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 282/08.06.2011 г., том ІІ-19, дело 214, партида 2304, при следните тръжни условия:
1. Първоначална тръжна цена за отстъпено право на строеж за изграждане на сграда за производство и услуги с разгъната застроена площ (РЗП) 1 360,80 кв.м. (застроена площ (ЗП) 737,00 кв.м.), одобрена от Общински съвет, в размер на 34 293,00 лв. (тридесет и четири хиляди двеста деветдесет и три лева), без вкл. ДДС. Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
2. Депозит за участие в търга в размер на 3 430,00 лв. (три хиляди четиристотин и тридесет лева), който се внася в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №1 до 17,30 часа на 21.10.2014 г.
3. Задължителни документи за участие в публично оповестен търг, подадени в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното название на обекта на търга и наименованието и адреса на подателя, са:
1) Заявление от кандидата за участие в търга (по образец);
2) Документ за внесен депозит (оригинал);
3) Документ за закупена тръжна документация (оригинал);
4) Документ за самоличност (копие);
5) Документи за съдебна и данъчна регистрация, документи за регистрация по БУЛСТАТ или документ за регистрация по Търговския регистър (копия; за юридически лица);
6) Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник (оригинал);
7) Удостоверение от община Златоград за липса на задължения на физическите или юридическите лица към общината (оригинал);
8) Декларация за извършен оглед на обекта (по образец);
9) Декларация за запознаване с тръжната документация (по образец).
Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.
Срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 21.10.2014 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”№ 1.
Цена на документацията в размер на 50 (петдесет) лева, без включен ДДС.
Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.
Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПИО, ОП, СД и ОС в общинска администрация Златоград.
За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 - дирекция “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития