A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАчетвъртък, 31 Юли 2014  106

ОБЯВА


Общинска администрация Златоград уведомява, че на 10.09.2014 г. от 10,00 и 11,00 часа в заседателната зала на общински съвет Златоград, ще се проведат публично оповестени търгове с явно наддаване за продажба на общински недвижими имоти, както следва:
І. Поземлен имот с идентификатор 31111.36.149 с площ 368 кв.м. (триста шестдесет и осем квадратни метра) по кадастрална карта на гр. Златоград, който попада в урбанизирана територия без отреждане по ПУП на гр. Златоград, по акт за частна общинска собственост № 1053/14.05.2014 г. вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 197/16.05.2014 г., том І-145, дело 123, партида 4580. Границите на ПИ 31111.36.149 по КК на гр. Златоград, са: 31111.36.148; 31111.36.150; 31111.36.165; 31111.36.167 и 31111.36.
1. Публично оповестеният търг с явно наддаване да се проведе при начална тръжна цена на ПИ 31111.36.149 с площ 368 кв.м., в размер на 10 554,00 лв. (десет хиляди петстотин петдесет и четири лева). Върху достигнатата тръжна цена ще се начислява ДДС.
2. Срок за закупуване на тръжна документация (в размер на 50,00 лв., без ДДС) и подаване на заявления за участие в търга до 17,30 часа на 09.09.2014 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.
3. Депозит за участие в търга в размер на 1 056,00 лв. (хиляда петдесет и шест лева), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 09.09.2014 г.
4. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПИО, ОП, СД и ОС в общинска администрация Златоград.
5. Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.
ІІ. Поземлен имот с идентификатор 31111.36.150 с площ 898 кв.м. (осемстотин деветдесет и осем квадратни метра) по кадастрална карта на гр. Златоград, който попада в урбанизирана територия без отреждане по ПУП на гр. Златоград, по акт за частна общинска собственост № 1054/14.05.2014 г. вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 198/16.05.2014 г., том І-146, дело 124, партида 4581. Границите на ПИ 31111.36.150 по КК на гр. Златоград, са: 31111.36.165; 31111.36.154; 31111.36.167 и 31111.36.149.
1.Публично оповестеният търг с явно наддаване да се проведе при начална тръжна цена на ПИ 31111.36.150 с площ 898 кв.м., в размер на 22 905,00 лв. (двадесет и две хиляди деветстотин и пет лева). Върху достигнатата тръжна цена ще се начислява ДДС.
2. Срок за закупуване на тръжна документация (в размер на 50,00 лв., без ДДС) и подаване на заявления за участие в търга до 17,30 часа на 09.09.2014 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.
3. Депозит за участие в търга в размер на 2 291,00 лв. (две хиляди двеста деветдесет и един лева), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 09.09.2014 г.
4. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПИО, ОП, СД и ОС в общинска администрация Златоград.
5. Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.
За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития