A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпонеделник, 01 Декември 2008  75


Общинска администрация - Златоград уведомява, че на 18.12.2008 г. от 10,00 часа и 10,30 часа в залата на Общински съвет Златоград ще се проведат търгове с явно наддаване за отдаване под наем на помещения и обособени части от триетажна масивна сграда на СОУ "Св. Княз Борис І"  с. Старцево, община Златоград, застроена в УПИ І - училище, кв. 35 по ПУП на с. Старцево, както следва:


1.     Помещение от 48 кв.м. на І-ви етаж от триетажна масивна сграда на СОУ "Св. Княз Борис І" с . Старцево, с предназначение за продажба на ученически пособия и канцеларски материали, начална месечна наемна цена за обекта в размер на 135,00 лева (сто тридесет и пет лева), срок за отдаване под наем на обекта 4 (четири) години. Съгласуване на работното време с Директора на СОУ "Св. Княз Борис І". Депозит за участие в търга в размер на 300,00 (триста) лева.


2.     Столова за хранене с площ 90 кв.м., ведно с кухненски блок с площ 60 кв.м. и обособено складово помещение с площ 20 кв.м., с предназначение за столово хранене на учениците от СОУ "Св. Княз Борис І" с. Старцево, с първоначална месечна наемна цена в размер на 130,00 лв. (сто и тридесет  лева). Съгласуване на работното време с Директора на СОУ "Св. Княз Борис І". Депозит за участие в търга в размер на 300,00 (триста) лева.


Заявление за участие се подават, закупува се тръжна документация и се внася депозит до 17,30 часа на 17.12.2008 г. в Центъра за информационно и административно обслужване, на партерния етаж в сградата на Общинска администрация - Златоград, ул. "Стефан Стамболов" № 1.


За допълнителна информация на телефон 03071/2551 - вътрешни 26,44 - отдел "Административно-правно и информационно обслужване, стопански дейности, обществени поръчки и общинска собственост".


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД
‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития