A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАчетвъртък, 23 Юли 2009  29

Общинска администрация – Златоград уведомява, че на 12.08.2009 г. от 10,30 часа в залата на Общински съвет – Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот - помещение от 24 кв.м., находящо се на приземен етаж от триетажна масивна сграда на СОУ “Свети Княз Борис І” с. Старцево, община Златоград със застроена площ 785 кв.м., построена в УПИ І – училище, кв. 35 по ПУП на с. Старцево, по Акт за публична общинска собственост №42/27.08.1999 г., при следните тръжни условия:
1.Минимална офертна месечна наемна цена за обекта в размер на 44,00 лева (четиридесет и четири лева), без ДДС;
2.Срок за отдаване под наем на обекта – за срок от 4 (четири) години;
3.Предназначение - за заведение без алкохол;
4.Съгласуване на работното време с Директора на СОУ “Свети Княз Борис І” с. Старцево;
5.Основните и текущи ремонти на отдаденият под наем обект във връзка с обособяването му за ползване по предназначение са за сметка на наемателя.
Депозит за участие в търга в размер на 100,00 (сто) лева, вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация – Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 11.08.2009г.
Срок за закупуване на тръжна документация в размер на 50,00 лв. (петдесет лева), без ДДС и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 11.08.2009 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация – гр. Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №1.
Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 часа на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка до директора на училището.
За допълнителна информация на телефон 03071 /25-51 – вътрешни 44, 26 – отдел “Административно-правно и информационно обслужване, стопански дейности и общинска собственост”.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития