A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАвторник, 03 Септември 2013  76

ОБЯВА


         Общинска администрация Златоград уведомява, че на 16.10.2013 г. от 10,00 часа в заседателната зала на общински съвет Златоград, ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - масивна сграда със застроена площ 30 кв.м., със застроен и незастроен терен с обща площ 225 кв.м., с кадастрален № 2 по частичен кадастрален план на с. Страшимир, по акт за частна общинска собственост № 528/21.04.2008 г. вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 229/09.05.2008 г., том І-136, дело 165/08, партида 24. Границите на имот с кадастрален № 2 по частичен кадастрален план на с. Страшимир са: на север – улица; на изток – имот с ползвател Реджеб Керменов; на юг – улица и на запад - улица.

Публично оповестеният търг с явно наддаване да се проведе при следните тръжни условия:

1. При начална тръжна цена на масивна сграда със застроена площ 30 кв.м., със застроен и незастроен терен с обща площ 225 кв.м., с кадастрален № 2 по частичен кадастрален план на с. Страшимир, в размер на 2 225,00 лв. (две хиляди двеста двадесет и пет лева), одобрена с Решение № 498/31.07.2013 г. на общински съвет Златоград, като:

- начална тръжна цена на масивна сграда със застроена площ 30 кв.м. (тридесет квадратни метра) в размер на 1 100,00 лв. (хиляда и сто лева), одобрена с Решение № 498/31.07.2013 г. на общински съвет Златоград. Върху достигнатата тръжна цена няма да се начислява ДДС.

- начална тръжна цена на застроен и незастроен терен с обща площ 225 кв.м., с кадастрален № 2 по частичен кадастрален план на с. Страшимир, в размер на 1 125,00 лв. (хиляда сто двадесет и пет лева), одобрена с Решение № 498/31.07.2013 г. на общински съвет Златоград. Върху достигнатата тръжна цена ще се начислява ДДС.

2. Срок за закупуване на тръжна документация (в размер на 50,00 лв., без ДДС) и подаване на заявления за участие в търга до 17,30 часа на 15.10.2013 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.

3. Депозит за участие в търга в размер на 223,00 лв. (двеста двадесет и три лева), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 15.10.2013 г.           

4. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПИО, ОП, СД и ОС в общинска администрация Златоград.

5. Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.

За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития