A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпонеделник, 29 Юни 2009  27

ОБЯВА


Общинска администрация Златоград уведомява, че на 29.07.2009 г. от 10,00 часа в залата на Общински съвет Златоград ще се проведe публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот - помещение с площ 24 кв.м., находящо се на първи етаж в сграда „Кметство” с. Аламовци, по Акт за публична общинска собственост №557/11.03.2009 г., при следните тръжни условия:
1.1.Първоначална месечна наемна цена за обекта, в размер на 26,14 лева (двадесет и шест лева и четиринадесет стотинки), без ДДС.
1.2.Срок за отдаване под наем на обекта – за срок от 4 (четири) години.
1.3.Предназначение на обекта – за кафе-аператив.
1.4.Основните и текущи ремонти на отдадения под наем обект във връзка с обособяването му за ползване по предназначение, са за сметка на наемателя.
Срок за закупуване на тръжна документация (в размер на 50,00 лева, без ДДС) и подаване на предложения за участие до 17,30 часа на 28.07.2009 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация – Златоград, ул. „Стефан Стамболов” №1.
Депозит за участие в търга, в размер на 60,00 лв. (шестдесет лева), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. „Стефан Стамболов” №1 до 17,30 часа на 28.07.2009 г.
Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. до деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в отдел АПИО, ОП, СД и ОС в Общинска администрация Златоград.
За допълнителна информация на телефон 03071/25-51 – вътрешни 44, 26 – отдел „Административно-правно и информационно обслужване, стопански дейности и общинска собственост”.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития