A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАсряда, 19 Юни 2013  83

ОБЯВА


         Общинска администрация Златоград уведомява, че на 23.07.2013 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински недвижим имот: помещение  с площ от 8 кв.м. (офис № 4), находящо се на първи етаж – източно крило от четириетажна масивна сграда “Ученически пансион” гр. Златоград, ул. “Славей” № 1, по акт за частна общинска собственост № 109/04.10.2001 г., при следните тръжни условия :  1. Минимална тръжна месечна наемна цена за имота в размер на 19,84 лева (деветнадесет лева осемдесет и четири стотинки), без ДДС. Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС.

  2. Срок за отдаване под наем   – 10 години от сключване на договора за наем.

  3. Предназначение на обекта – за всестранни услуги.

  4. Основните и текущи ремонти на отдаденият под наем обект, във връзка с  използването му  по предназначението, са за сметка на наемателя.

  5. Срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 22.07.2013 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.

  6. Депозит за участие в търга е в размер на 40,00 лв. (четиридесет лева), който се задържа за гаранция за добронамерено изпълнение и се възстановява след изтичане на договора за наем. Внася се в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград: гр. Златоград, ул. “Стефан Стамболов”   № 1 до 17,30 часа на 22.07.2013 г.


          Оглед на обекта може да се извършва всеки  работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПИО, ОП, СД и ОС в общинска администрация Златоград.

Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.

За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития