A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАсряда, 19 Юни 2013  78

ОБЯВА


         Общинска администрация Златоград уведомява, че на 30.07.2013 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински недвижим имот: помещение с площ 30 кв.м., състоящо от антре с площ от 10 кв.м. и стая с площ от 20 кв.м., разположено на трети етаж в триетажна комплексно - административна сграда (кметство) със застроена площ 124,5 кв. м., находяща се в неурегулиран терен на с. Цацаровци, общ. Златоград, по акт за публична общинска собственост № 406/26.10.2004 г., при следните тръжни условия :  1. Минимална тръжна месечна наемна цена за обекта в размер на 41,58 лева, без вкл. ДДС. Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС.

  2. Срок за отдаване под наем   – 10 години от сключване на договора за наем.

  3.  Предназначение на обекта – за всестранни услуги.

  4. Основните и текущи ремонти на отдаденият под наем обект, във връзка с  използването му  по предназначението, са за сметка на наемателя.


Срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 29.07.2013 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.

Депозит за участие в търга е в размер на 85,00 лв. (осемдесет и пет лева), който се задържа за гаранция за добронамерено изпълнение и се възстановява след изтичане на договора за наем. Внася се в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”   № 1 до 17,30 часа на 29.07.2013 г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки  работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПИО, ОП, СД и ОС в общинска администрация Златоград.

Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.

За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития