A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАчетвъртък, 30 Май 2013  75

ОБЯВА


Общинска администрация Златоград уведомява, че на 04.07.2013 г. от 10,00 часа в заседателната зала на общински съвет Златоград, ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отстъпване право на строеж за изграждане на двуетажна+приземен етаж жилищна сграда с разгъната застроена площ (РЗП) 223,90 кв.м. (застроена площ (ЗП) 66,70 кв.м.), в УПИ VІІІ, кв. 29 по плана на с. Долен, с документ за собственост - акт за частна общинска собственост № 909/25.02.2013г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. рег. № 109/26.02.2013 г., том І-85, дело 78, партида 3694. Границите на УПИ VІІІ, кв. 29 по ПУП на с. Долен, са: на север – терен извън регулация; на изток – терен извън регулация; на юг – УПИ ІХ и улица, и на запад – УПИ VІІ-197.

Търгът ще се проведе при следните тръжни условия:

1. Първоначална тръжна цена за отстъпено право на строеж за изграждане на двуетажна+приземен етаж жилищна сграда с разгъната застроена площ (РЗП) 223,90 кв.м. (застроена площ (ЗП) 66,70 кв.м.), одобрена от общински съвет Златоград, в размер на 1 390,00 лв. (хиляда триста и деветдесет лева), без вкл. ДДС. Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.  

2. Срок за закупуване на тръжна документация (в размер на 50,00 лв., без ДДС) и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 03.07.2013 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.

3. Депозит за участие в търга в размер на 139,00 лв. (сто тридесет и девет лева), който се внася в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №1 до 17,30 часа на 03.07.2013 г.

4. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПИО, ОП, СД и ОС в общинска администрация Златоград.

5. Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.

За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития