A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпонеделник, 29 Април 2013  72

ОБЯВА


         Общинска администрация Златоград уведомява, че на 04.06.2013 г. от 09,30 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински недвижим имот: помещение с площ от 40 кв. м., находящо се на първи етаж от двуетажна масивна сграда (бивше училище) със застроена площ 181 кв.м., със застроен и незастроен терен с обща площ 471 кв.м. с кадастрален  № 1 по кадастрален план на с. Страшимир, община Златоград, по акт за публична общинска собственост № 527/21.04.2008 г., при следните тръжни условия :  1. Минимална тръжна месечна наемна цена за обекта в размер на 35,76 лева, без вкл. ДДС. Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС.

  2. Срок за отдаване под наем   – 10 години от сключване на договора за наем.

  3.  Предназначение на обекта – за склад.

  4. Основните и текущи ремонти на отдаденият под наем обект, във връзка с  използването му  по предназначението, са за сметка на наемателя.

  5. Срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 03.06.2013 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.

  6. Депозит за участие в търга е в размер на 75,00 лв. (седемдесет и пет лева), който се задържа за гаранция за добронамерено изпълнение и се възстановява след изтичане на договора за наем. Внася се в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”   № 1 до 17,30 часа на 03.06.2013 г.


          Оглед на обекта може да се извършва всеки  работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПИО, ОП, СД и ОС в общинска администрация Златоград.

Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.

За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития