A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАвторник, 29 Януари 2013  89

ОБЯВА


Общинска администрация Златоград уведомява, че на 05.03.2013 г. в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведат публично оповестени търгове с явно наддаване за отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти за продажба на вестници и списания, по схема за разполагане съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗУТ, одобрена от главен архитект на общината, както следва:
1). Терен с площ от 2 кв. м., находящ се пред ресторант „Мега” на ул. „Беловидово”, гр. Златоград, част от ПИ с идентификатор 31111.34.873 по КК на гр. Златоград.
Търгът ще се проведе на 05.03.2013 г. от 10,00 часа
2). Терен с площ от 2 кв. м., находящ до пешеходен мост преди снек-бар „Релакс” на ул. „Беловидово”, гр. Златоград, част от ПИ с идентификатор 31111.35.461 по КК на гр. Златоград, целият с площ 301 кв. м., за който се отрежда УПИ І – 2451 – Озеленяване, кв. 167 по ПУП на гр. Златоград.
Търгът ще се проведе на 05.03.2013 г. от 10,15 часа
3). Терен с площ от 2 кв. м., находящ се преди административната сграда на „Бултекс” ЕООД на бул. „България”, гр. Златоград, ПИ с идентификатор 31111.35.439 по КК на гр. Златоград, целият с площ 244 кв. м., за който се отрежда УПИ ХІV - Озеленяване, кв. 72 по ПУП на гр. Златоград.
Търгът да се проведе на 05.03.2013 г. от 10,30 часа.
Условията по провеждане на търговете са следните:
1. Минимална тръжна месечна наемна цена за терена е в размер на 5,94 лева, без ДДС. Върху достигната в търга месечна наемна цена се начислява ДДС.
2. Срок за отдаване под наем на терена – 10 години от сключване на договора за наем.
3. Предназначение на терена – за поставяне на преместваем обект за продажба на вестници и списания.
4. Задължения на наемателя:
- след сключване на договора за наем на терена, да се снабди, за своя сметка, със скица с виза за проектиране и разрешение за поставяне на преместваем обект за търговия и услуги на закрито върху нает терен – общинска собственост, издадени от главния архитект;
- преместваем обект да е в добър естетически вид;
- поддържане на прилежаща площ около терена в добър естетически и чист вид.
Срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 04.03.2013 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цената на един комплект тръжна документация е в размер на 50,00 (петдесет) лева, без включен ДДС.
Депозит за участие в търга за един терен е в размер на 12,00 лв. (дванадесет лева), който се задържа за гаранция за добронамерено изпълнение и се възстановява след изтичане на договора за наем. Депозитът се внася в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 04.03.2013 г.
Оглед на терените може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПИО, ОП, СД и ОС в общинска администрация Златоград.
Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.
За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития