A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпетък, 05 Октомври 2012  83

ОБЯВА


Общинска администрация Златоград уведомява, че на 23.11.2012 г. в залата на общински съвет Златоград, ще се проведат публично оповестени търгове с явно наддаване, както следва:

1. Отстъпване право на строеж за изграждане на сграда за производство и услуги с разгъната застроена площ (РЗП) 2 521,20 кв.м. (застроена площ (ЗП) 1 688,65 кв.м.), в ПИ 31111.36.395 по КККР на гр. Златоград, утвърден със Заповед № РД-18-75/15.07.2008 г. на ИД на АГКК - София и Заповед № КД-14-21-234/26.05.2011 г. на началника на СГКК - Смолян, за който се отрежда УПИ Х – 36.308 – Производство и услуги, кв. 149 по ПУП на гр. Златоград, с обща площ 2 101 кв.м., по акт за частна общинска собственост № 724/06.06.2011г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 279/08.06.2011 г., том ІІ-16, дело 211, партида 2301.   

1.1. При първоначална тръжна цена за отстъпено право на строеж за изграждане на сграда за производство и услуги с разгъната застроена площ (РЗП) 2 521,20 кв.м. (застроена площ (ЗП) 1 688,65 кв.м.), одобрена от Общински съвет, в размер на 61 290,40 лв. (шестдесет и една хиляди двеста и деветдесет лева и четиридесет стотинки), без вкл. ДДС.

Върху достигнатата тръжна цена няма да се начислява ДДС.  

1.2. Депозит за участие в търга в размер на 6 130,00 лв. (шест хиляди сто и тридесет лева).

1.3. Търгът ще се проведе на 23.11.2012 г. от 09,00 часа.

2. Отстъпване право на строеж за изграждане на сграда за производство и услуги с разгъната застроена площ (РЗП) 1 383,60 кв.м. (застроена площ (ЗП) 749,45 кв.м.), в ПИ 31111.36.396 по КККР на гр. Златоград, утвърден със Заповед № РД-18-75/15.07.2008 г. на ИД на АГКК - София и Заповед № КД-14-21-234/26.05.2011 г. на началника на СГКК - Смолян, за който се отрежда УПИ ІХ – 36.308 – Производство и услуги, кв. 149 по ПУП на гр. Златоград, с обща площ 1 153 кв.м., по акт за частна общинска собственост № 725/06.06.2011г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 280/08.06.2011 г., том ІІ-17, дело 212, партида 2302.

2.1. При първоначална тръжна цена за отстъпено право на строеж за изграждане на сграда за производство и услуги с разгъната застроена площ (РЗП) 1 383,60 кв.м. (застроена площ (ЗП) 749,45 кв.м.) в размер на 35 700,00 лв. (тридесет и пет хиляди и седемстотин лева), без вкл. ДДС.

Върху достигнатата тръжна цена няма да се начислява ДДС.  

2.2. Депозит за участие в търга в размер на 3 570,00 лв. (три хиляди петстотин и седемдесет лева).

2.3. Търгът ще се проведе на 23.11.2012 г. от 09,30 часа.

3. Отстъпване право на строеж за изграждане на сграда за производство и услуги с разгъната застроена площ (РЗП) 1 369,20 кв.м. (застроена площ (ЗП) 890,00 кв.м.), в ПИ 31111.36.397 по КККР на гр. Златоград, утвърден със Заповед № РД-18-75/15.07.2008 г. на ИД на АГКК - София и Заповед № КД-14-21-234/26.05.2011 г. на началника на СГКК - Смолян, за който се отрежда УПИ VІІІ – 36.308 – Производство и услуги, кв. 149 по ПУП на гр. Златоград, с обща площ 1 141 кв.м., по акт за частна общинска собственост № 726/06.06.2011г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 281/08.06.2011 г., том ІІ-18, дело 213, партида 2303.

3.1. При първоначална тръжна цена за отстъпено право на строеж за изграждане на сграда за производство и услуги с разгъната застроена площ (РЗП) 1 369,20 кв.м. (застроена площ (ЗП) 890,00 кв.м.), одобрена от Общински съвет, в размер на 33 285,30 лв. (тридесет и три хиляди двеста осемдесет и пет лева и тридесет стотинки), без вкл. ДДС.

Върху достигнатата тръжна цена няма да се начислява ДДС.  

3.2. Депозит за участие в търга в размер на 3 329,00 лв. (три хиляди триста двадесет и девет лева).

3.3. Търгът ще се проведе на 23.11.2012 г. от 10,00 часа.

4. Отстъпване право на строеж за изграждане на сграда за производство и услуги с разгъната застроена площ (РЗП) 1 360,80 кв.м. (застроена площ (ЗП) 737,00 кв.м.), в ПИ 31111.36.398 по КККР на гр. Златоград, утвърден със Заповед № РД-18-75/15.07.2008 г. на ИД на АГКК - София и Заповед № КД-14-21-234/26.05.2011 г. на началника на СГКК - Смолян, за който се отрежда УПИ VІІ – 36.308 – Производство и услуги, кв. 149 по ПУП на гр. Златоград, с обща площ 1 134 кв.м., по акт за частна общинска собственост № 727/06.06.2011г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 282/08.06.2011 г., том ІІ-19, дело 214, партида 2304.

4.1. При първоначална тръжна цена за отстъпено право на строеж за изграждане на сграда за производство и услуги с разгъната застроена площ (РЗП) 1 360,80 кв.м. (застроена площ (ЗП) 737,00 кв.м.), одобрена от Общински съвет, в размер на 33 081,00 лв. (тридесет и три хиляди и осемдесет и един лева), без вкл. ДДС.

Върху достигнатата тръжна цена няма да се начислява ДДС.  

4.2. Депозит за участие в търга в размер на 3 308,00 лв. (три хиляди триста и осем лева).

4.3. Търгът ще се проведе на 23.11.2012 г. от 10,30 часа.

5. Отстъпване право на строеж за изграждане на сграда за производство и услуги с разгъната застроена площ (РЗП) 1 116,00 кв.м. (застроена площ (ЗП) 604,00 кв.м.), в ПИ 31111.36.399 по КККР на гр. Златоград, утвърден със Заповед № РД-18-75/15.07.2008 г. на ИД на АГКК - София и Заповед № КД-14-21-234/26.05.2011 г. на началника на СГКК - Смолян, за който се отрежда УПИ VІ – 36.308 – Производство и услуги, кв. 149 по ПУП на гр. Златоград, с обща площ 930 кв.м., по акт за частна общинска собственост № 728/06.06.2011г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 283/08.06.2011 г., том ІІ-20, дело 215, партида 2305.

5.1. При първоначална тръжна цена за отстъпено право на строеж за изграждане на сграда за производство и услуги с разгъната застроена площ (РЗП) 1 116,00 кв.м. (застроена площ (ЗП) 604,00 кв.м.), одобрена от Общински съвет, в размер на 27 130,00 лв. (двадесет и седем хиляди сто и тридесет лева), без вкл. ДДС.      

Върху достигнатата тръжна цена няма да се начислява ДДС.  

5.2. Депозит за участие в търга в размер на 2 713,00 лв. (две хиляди седемстотин и тринадесет лева).

5.3. Търгът ще се проведе на 23.11.2012 г. от 11,00 часа.

Срок за закупуване на тръжна документация (в размер на 50,00 лв., без ДДС) и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 22.11.2012 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.

Депозитът се внася в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 22.11.2012 г.

Оглед на обектите може да се извършва всеки  работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПИО, ОП, СД и ОС в Общинска администрация Златоград.

Участието в търговете е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.

За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 - дирекция “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития