A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпонеделник, 06 Август 2012  71

p>Общинска администрация Златоград уведомява, че на 20.09.2012 г. от 10,00 часа в заседателната зала на общински съвет Златоград, ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 31111.28.55 по КК на гр. Златоград, целият с площ 2 629 кв.м., ведно със застроена четириетажна масивна стоманобетонна сграда с идентификатор 31111.28.55.1 (Пирийца) със застроена площ 698 кв.м., по акт за частна общинска собственост № 610/14.12.2009 г. вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 449/19.12.2009 г., том ІІ, дело 259/09, партида 872; 873. Границите на ПИ 31111.28.55 са: 31111.28.4 и 31111.28.176.

Търгът ще се проведе при следните тръжни условия:

1.1. Първоначална тръжна продажна цена на поземлен имот с идентификатор 31111.28.55, одобрена от Общински съвет, в размер на 28 700,00 лв. (двадесет и осем хиляди и седемстотин лева), без включен ДДС. Върху достигнатата тръжна цена ще се начислява ДДС.

1.2. Първоначална тръжна продажна цена на сграда с идентификатор 31111.28.55.1, одобрена от Общински съвет, в размер на  244 300,00 лв. (двеста четиридесет и четири хиляди и триста лева). Върху достигнатата тръжна цена няма да се начислява ДДС.

Срок за закупуване на тръжна документация (в размер на 50,00 лв., без ДДС) и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 19.09.2012 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.

Депозит за участие в търга в размер на 13 650,00 лв. (тринадесет хиляди шестстотин и петдесет лева), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 19.09.2012 г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПИО, ОП, СД и ОС в общинска администрация Златоград.

Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.

За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития