A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпетък, 10 Април 2009  29

ОБЯВА


         Общинска администрация – Златоград уведомява,  че на 12.05.2009 г. от 10,00 и 10,30 часа в залата на Общински съвет – Златоград ще се проведат публично оповестени търгове с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижими имоти, както следва:

1. Помещение от 76 кв.м., в сграда “Плувен басейн” на приземен етаж от двуетажна масивна сграда, находяща се на ул. “Ерма”, гр. Златоград, УПИ І – спортен комплекс, кв. 86 по ПУП на гр. Златоград, по Акт за публична общинска собственост №535/11.08.2008 г., при следните тръжни условия: • Минимална офертна месечна наемна цена за обекта в размер на 112,86 лева (сто и дванадесет лева и осемдесет и шест ст.), без ДДС.

 • Срока за отдаване под наем на обекта - до предприемане на действия на ново строителство след одобряване на ЧИ на ПУП за имота в УПИ І – спортен комплекс, кв. 86 по ПУП на гр. Златоград, но не по-дълъг от 3 (три) години.

 • Предназначение на обекта – за склад.

 • Основните и текущи ремонти на отдаденият под наем обект във връзка с обособяването му за ползване по предназначение са за сметка на наемателя.

 • Търгът ще се проведе на 12.05.2009 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Златоград.

 • Срок за закупуване на тръжна документация (в размер на 50,00 лв.) и подаване на заявленията за участие до 17,30 часа на 11.05.2009 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация – гр. Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №1.

 • Депозит за участие в търга в размер на 300,00  (триста лева), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация – Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 11.05.2009 г.


 • 2. Метален павилион с площ 69 кв.м., поставен в УПИ ХІІ, кв. 22 по ПУП на с. Старцево, по Акт за публична общинска собственост №304/18.02.2003 г., при следните тръжни условия:  • Минимална офертна месечна наемна цена за обекта в размер на 132,48 лева (сто тридесет и два лева и четиридесет и осем ст.), без ДДС.

  • Срока за отдаване под наем на обекта  - до предприемане на действия на ново строителство след одобряване на ЧИ на ПУП за имота, но не по-дълъг от 3 (три) години.

  • Предназначение на обекта – за кафе-аператив.

  • Основните и текущи ремонти на отдаденият под наем обект във връзка с обособяването му за ползване по предназначение са за сметка на наемателя.

  • Търгът ще се проведе на 12.05.2009 г. от 10,30 часа в заседателната зала на Общински съвет – гр. Златоград.

  • Срок за закупуване на тръжна документация (в размер на 50,00 лв.) и подаване на заявленията за участие до 17,30 часа на 11.05.2009 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация – Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №1.

  • Депозит за участие в търга в размер на 300,00 (триста лева), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация – Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 11.05.2009 г.


  •             Оглед на обектите може да се извършва всеки  работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в отдел “АПИО, ОП, СД и ОС” в Общинска администрация – Златоград.

   За допълнителна информация на телефон 03071/25-51 – вътрешни 44, 26 – отдел “Административно-правно и информационно обслужване, стопански дейности и общинска собственост”.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития