A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАчетвъртък, 26 Април 2012  85

ОБЯВА


         Общинска администрация Златоград уведомява, че на 14.06.2012 г. от 10,00 часа в заседателната зала на общински съвет Златоград, ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 31111.31.237.2.1, със застроена площ 159 кв.м., находящ се в масивна едноетажна сграда № 2 с идентификатор 31111.31.237.2 (метално хале - Рингова пещ) със застроена площ 790 кв.м., по акт за частна общинска собственост № 675/07.02.2011 г. вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 43/11.02.2011 г., том І - 31, дело 29, партида 1933. Границите на самостоятелен обект с идентификатор 31111.31.237.2.1 са: на север – фасада; на изток – 31111.31.237.2.2; на юг – фасада и на запад – 31111.31.237.1.

Търгът ще се проведе при следните тръжни условия:

1.1. Първоначална тръжна продажна цена на самостоятелен обект с идентификатор 31111.31.237.2.1, одобрена от Общински съвет, в размер на  24 000,00 лв. (двадесет и четири хиляди лева), в това число право на строеж върху земята в размер на 700 лв.(седемстотин лева).

Върху достигнатата тръжна цена няма да се начислява ДДС.

Срок за закупуване на тръжна документация (в размер на 50,00 лв., без ДДС) и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 13.06.2012 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.

Депозит за участие в търга в размер на 2 400,00 лв. (две хиляди и четиристотин лева), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа  на 13.06.2012 г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПИО, ОП, СД и ОС в общинска администрация Златоград.

Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.

За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития