A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпонеделник, 23 Април 2012  73

ОБЯВА


Общинска администрация Златоград уведомява, че на 31.05.2012 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: помещение с обща площ от 14 кв.м. на приземен етаж в двуетажна масивна сграда “Плувен басейн”,  находящ се в УПИ І – спортен комплекс, кв. 86 по ПУП на гр. Златоград, по акт за публична общинска собственост №535/11.08.2008 г., при следните тръжни условия:

1.Първоначална месечна наемна цена за обекта е в размер на 9,24 лв. (девет лева и двадесет и четири стотинки), без включен ДДС.  Върху достигната оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС.

2.Срок за отдаване под наем на обекта – от 10 (десет) години.

3.Предназначение на обекта – за бръснарски услуги.

4.Основните и текущи ремонти на отдадения под наем обект във връзка с използването му  по предназначение са за сметка на наемателя.


Срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 30.05.2012 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.


Депозитът за участие в търга е в размер на 20,00 лв. (двадесет лева), който се задържа за гаранция за добронамерено изпълнение и се възстановява след изтичане на договора за наем,  внася се в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находяща се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”   № 1 до 17,30 часа на 30.05.2012 г.


Оглед на обекта може да се извършва всеки  работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПИО, ОП, СД и ОС в общинска администрация Златоград.


Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически лица.


За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост” при общинска администрация Златоград.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития