A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпонеделник, 05 Март 2012  75

ОБЯВА


Общинска администрация Златоград уведомява, че на 12.04.2012 г. в заседателната зала на общински съвет Златоград ще се проведат публично оповестени търгове с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински недвижими имоти: офис № 4 с площ от 8 кв.м. и офис № 5 с площ от 18 кв.м., находящи се на първи етаж – източно крило от четириетажна масивна сграда “Ученически пансион” гр. Златоград, ул. “Славей” № 1, по акт за частна общинска собственост № 109/04.10.2001 г., както следва:

1. Офис № 4 с площ от 8 кв.м. (осем квадратни метра) при следните тръжни условия:

1.1. Минимална тръжна месечна наемна цена за имота в размер на 19,84 лева (деветнадесет лева осемдесет и четири стотинки), без ДДС. Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС;

1.2. Срок за отдаване под наем – 10 години от сключване на договора за наем;

1.3. Предназначение на обекта – за всестранни услуги.

1.4. Основните и текущи ремонти на отдаденият под наем обект във връзка с използването му по предназначението са за сметка на наемателя.

1.5. Търгът да се проведе на 12.04.2012 г. от 09,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград.

1.6. Срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 11.04.2012 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.

1.7. Депозит за участие в търга в размер на 40,00 лв. (четиридесет лева), който се задържа за гаранция за добронамерено изпълнение и се възстановява след изтичане на договора за наем, вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 11.04.2012 г.

2. Офис № 5 с площ от 18 кв.м. (осемнадесет квадратни метра) при следните тръжни условия:

2.1. Минимална тръжна месечна наемна цена за имота в размер на 44,64 лева (четиридесет и четири лева шестдесет и четири стотинки), без ДДС. Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС;

2.2. Срок за отдаване под наем – 10 години от сключване на договора за наем;

2.3. Предназначение на обекта – за всестранни услуги.

2.4. Основните и текущи ремонти на отдаденият под наем обект във връзка с използването му по предназначението са за сметка на наемателя.

2.5. Търгът да се проведе на 12.04.2012 г. от 09,20 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград.

2.6. Срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 11.04.2012 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.

2.7. Депозит за участие в търга в размер на 90,00 лв. (деветдесет лева), който се задържа за гаранция за добронамерено изпълнение и се възстановява след изтичане на договора за наем, вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 11.04.2012 г.

Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в отдел АПИО, ОП, СД и ОС в Общинска администрация Златоград.

Участието в търгове е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.

За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – отдел “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития