A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпонеделник, 05 Март 2012  85

ОБЯВА


         Общинска администрация Златоград уведомява, че на 10.04.2012 г. в заседателната зала на общински съвет гр. Златоград ще се проведат публично оповестени търгове с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински недвижими имоти: помещение с обща площ от 14 кв.м. и помещение с площ от 30 кв.м., находящи се на приземен етаж в двуетажна масивна сграда “Плувен басейн”,  находящ се в УПИ І – спортен комплекс, кв. 86 по ПУП на гр. Златоград, по акт за публична общинска собственост №535/11.08.2008 г., вписан  в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 376/11.08.2008 г., том ІІ-30, дело 276/08, партида 24., както следва:

1. Помещение с обща площ от 14 кв.м. (четиринадесет квадратни метра) при следните тръжни условия:

1.1. Първоначална месечна наемна цена за обекта в размер на 9,24 лв. (девет лева и двадесет и четири стотинки), без включен ДДС. Върху достигната оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС.

1.2. Срок за отдаване под наем на обекта – от 10 (десет) години.

1.3. Предназначение на обекта – за бръснарски услуги.

1.4. Основните и текущи ремонти на отдадения под наем обект във връзка с използването му  по предназначение са за сметка на наемателя.

1.5. Търгът да се проведе на 10.04.2012 г. от 09,00  часа в заседателната зала на общински съвет гр. Златоград.

1.6. Срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 09.04.2012 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.

1.7. Депозитът за участие в търга е в размер на 20,00 лв. (двадесет лева), който се задържа за гаранция за добронамерено изпълнение и се възстановява след изтичане на договора за наем,  внася се в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находяща се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”   № 1 до 17,30 часа на 09.04.2012 г.

2. Помещение с площ от 30 кв.м. (тридесет квадратни метра) при следните тръжни условия:

2.1. Първоначална месечна наемна цена за обекта е в размер на 44,70 лв. (четиридесет и четири лева и седемдесет стотинки), без включен ДДС.  Върху достигната оферирана месечна наемна  цена се начислява ДДС.

2.2. Срок за отдаване под наем на обекта – от 10 (десет) години.

2.3. Предназначение на обекта – за склад.

2.4.Основните и текущи ремонти на отдадения под наем обект във връзка с използването му  по предназначение са за сметка на наемателя.

2.5. Търгът да се проведе на 12.04.2012 г. от 09,20 часа в заседателната зала на общински съвет гр. Златоград.

2.6. Срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 09.04.2012 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.

2.7. Депозит за участие в търга е в размер на 90,00 лв. (деветдесет лева), който се задържа за гаранция за добронамерено изпълнение и се възстановява след изтичане на договора за наем, внася се  в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находяща се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”   № 1 до 17,30 часа на 09.04.2012 г.

Оглед на обектите може да се извършва всеки  работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестени търгове с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в отдел АПИО, ОП, СД и ОС в общинска администрация Златоград.

Участието в търгове е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.

За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – отдел “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития