A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАвторник, 02 Август 2011  71

ОБЯВА


         Общинска администрация Златоград уведомява, че на 12.09.2011 г. в залата на Общински съвет Златоград ще се проведат публично оповестени търгове с явно наддаване учредяване на отстъпено право на строеж за шест гаража в ПИ 31111.33.256 с обща площ 385 кв.м., по акт за частна общинска собственост № 674/02.02.2011г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 24/02.02.2011 г., том І-14, дело 12, партида 1897 и в ПИ 31111.33.257 с обща площ 1 535 кв.м. и по акт за частна общинска собственост № 712/06.04.2011г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 149/12.04.2011 г., том І-120, дело 116, партида 2125, които имоти попадат в УПИ ІІІ – Комплексно застрояване, кв. 37 по ПУП на гр. Златоград, както следва:


1. Отстъпено право на строеж за гараж със ЗП 29,75 кв.м. (3,50 м Х 8,50 м), съставляващо застроително петно № 1 в ПИ 31111.33.256 и ПИ 31111.33.257, които попадат в УПИ ІІІ – Комплексно застрояване, кв. 37 по ПУП на гр. Златоград, при граници на застроителното петно: на север – застроително петно № 2; на изток – ПИ 31111.33.257; на юг – ПИ 31111.33.257 и ПИ 31111.33.256; на запад – ПИ 31111.33.255.


1.1. Търгът да се проведе при следните условия:

- Първоначална тръжна цена за застроително петно № 1 – 800,00 лв. (осемстотин

лева), без вкл. ДДС.

- Депозит за участие – 80,00 лв.

- Търгът ще се проведе на 12.09.2011 г. от 09,00 часа.


2. Отстъпено право на строеж за гараж със ЗП 29,75 кв.м. (3,50 м Х 8,50 м), съставляващо застроително петно № 2 в ПИ 31111.33.256 и ПИ 31111.33.257, които попадат в УПИ ІІІ – Комплексно застрояване, кв. 37 по ПУП на гр. Златоград, при граници на застроителното петно: на север – застроително петно № 3; на изток – ПИ 31111.33.257; на юг – застроително петно № 1; на запад – ПИ 31111.33.255.


2.1. Търгът да се проведе при следните условия:
    1. Първоначална тръжна цена за застроително петно № 2 – 800,00 лв. (осемстотин   лева), без вкл. ДДС.

    2. Депозит за участие – 80,00 лв.

    3. Търгът ще се проведе на 12.09.2011 г. от 09,20 часа.3. Отстъпено право на строеж за гараж със ЗП 29,75 кв.м. (3,50 м Х 8,50 м), съставляващо застроително петно № 3 в ПИ 31111.33.256, който попада в УПИ ІІІ – Комплексно застрояване, кв. 37 по ПУП на гр. Златоград, при граници на застроителното петно: на север – застроително петно № 4; на изток – ПИ 31111.33.257; на юг – застроително петно № 2; на запад – ПИ 31111.33.255 и ПИ 31111.33.254.

3.1. Търгът да се проведе при следните условия:

- Първоначална тръжна цена за застроително петно № 3 – 800,00 лв. (осемстотин

лева), без вкл. ДДС.

- Депозит за участие – 80,00 лв.

- Търгът ще се проведе на 12.09.2011 г. от 09,40 часа.

4. Отстъпено право на строеж за гараж със ЗП 29,75 кв.м. (3,50 м Х 8,50 м), съставляващо застроително петно № 4 в ПИ 31111.33.256, който попада в УПИ ІІІ – Комплексно застрояване, кв. 37 по ПУП на гр. Златоград, при граници на застроителното петно: на север – застроително петно № 5; на изток – ПИ 31111.33.257; на юг – застроително петно № 3; на запад – ПИ 31111.33.254.

4.1. Търгът да се проведе при следните условия:

- Първоначална тръжна цена за застроително петно № 4 – 800,00 лв. (осемстотин

лева), без вкл. ДДС.

- Депозит за участие – 80,00 лв.

- Търгът ще се проведе на 12.09.2011 г. от 10,00 часа.

5. Отстъпено право на строеж за гараж със ЗП 29,75 кв.м. (3,50 м Х 8,50 м), съставляващо застроително петно № 5 в ПИ 31111.33.256, който попада в УПИ ІІІ – Комплексно застрояване, кв. 37 по ПУП на гр. Златоград, при граници на застроителното петно: на север – застроително петно № 6; на изток – ПИ 31111.33.257; на юг – застроително петно № 4; на запад – ПИ 31111.33.254.

5.1. Търгът да се проведе при следните условия:

- Първоначална тръжна цена за застроително петно № 5 – 800,00 лв. (осемстотин

лева), без вкл. ДДС.

- Депозит за участие – 80,00 лв.

- Търгът ще се проведе на 12.09.2011 г. от 10,20 часа.

6. Отстъпено право на строеж за гараж със ЗП 55,25 кв.м. (6,50 м Х 8,50 м), съставляващо застроително петно № 6 в ПИ 31111.33.256, който попада в УПИ ІІІ – Комплексно застрояване, кв. 37 по ПУП на гр. Златоград, при граници на застроителното петно: на север – ПИ 31111.33.252; на изток – ПИ 31111.33.257; на юг – застроително петно № 5; на запад – ПИ 31111.33.253.

6.1. Търгът да се проведе при следните условия:

- Първоначална тръжна цена за застроително петно № 6 – 1 400,00 лв. (хиляда и

четиристотин лева), без вкл. ДДС .

- Депозит за участие – 140,00 лв.

- Търгът ще се проведе на 12.09.2011 г. от 10,40 часа.

Срок за закупуване на тръжна документация /в размер на 50,00 лв., без ДДС/ и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 09.09.2011 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.

Депозитът се внася в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 09.09.2011 г.

Оглед на обектите може да се извършва всеки  работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в отдел АПИО, ОП, СД и ОС в Общинска администрация Златоград.

За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – отдел “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития