A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпетък, 05 Юли 2024  34

ОБЯВА

Общинска администрация Златоград уведомява, че на 07.08.2024 г. от 09,30 часа в зала, находяща се на втори етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. „Ст. Стамболов“ № 1, ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособена част с площ от 171 м2, находяща се на първи етаж в жилищен блок на ул. „Васил Левски“, с. Старцево, УПИ VІІІ – 300, кв. 23 по ПУП на с. Старцево (Акт за частна общинска собственост № 273/01.07.2002 г., при следните тръжни условия:

1. Първоначална тръжна месечна наемна цена на имота, е в размер на 108,07 лева (сто и осем лева и седем стотинки), без включен ДДС. Цената е определена с Решение № И 132/21.05.2024 г. на Общински съвет Златоград. Върху месечната наемна цена ще се начислява ДДС.

2. Предназначение – за производствени (шивашки) дейности.

3.  Срок за отдаване под наем – 10 години от сключване на договора за наем.

4. Основните и текущи ремонти на отдадения под наем имот, във връзка с  използването му  по предназначение, са за сметка на наемателя.

Срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 06.08.2024 г. в Центъра за административно обслужване, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.

Цената на документацията в размер на 50,00 (петдесет лева), без вкл. ДДС.

Депозит за участие в търга е в размер на 217,00 лв. (двеста и седемнадесет лева), който се задържа за гаранция за добронамерено изпълнение и се възстановява след изтичане на договора за наем. Внася се в касата на Центъра административно обслужване, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”   № 1 до 17,30 часа на 06.08.2024 г.

Стъпка за наддаване – 10% към първоначалната тръжна месечна наемна цена.    

Оглед на обекта може да се извършва всеки  работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПО, ОС и З в Общинска администрация Златоград.

Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.

За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 - дирекция „Административно-правно обслужване, общинска собственост и земеделие”

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития