A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАсряда, 25 Октомври 2023  417

ОБЯВА

Общинска администрация Златоград уведомява, че на 29.11.2023 г. от 11,00 часа  в заседателната зала на Общински съвет Златоград, находяща се на втори етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. „Ст. Стамболов” № 1, ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на земя  с площ 138 м2, представляваща УПИ XІ – търговски обект, кв. 37 по ПУП на село Старцево, общ. Златоград, при съседи: на север – УПИ ІX; на изток – УПИ VIII – озел.; на юг – УПИ X - 411 и на запад – улица, при следните тръжни условия:

1. Началната тръжна цена в размер на 1 656,00 лв. (хиляда шестстотин петдесет и шест лева). Върху достигнатата тръжна цена ще се начислява ДДС.

2. Запазване предназначението и отреждането на урегулирания поземлен имот - XІ – търговски обект, кв. 37 по ПУП на село Старцево, общ. Златоград, за срок от 10 години, след сключване на договора за покупко-продажба.

3. Депозит за участие в търга в размер на 165,60 лв. (сто шестдесет и пет лева и шестдесет стотинки). Депозитът се внася в касата на Центъра за административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа  на  28.11.2023 г.   

5. Стъпка за наддаване – 5 % към първоначалната тръжна цена: 82,80 лв. (осемдесет и два лева и осемдесет стотинки)

6. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПО, ОС и З в Общинска администрация Златоград.

7. Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.

Не се допускат до участие в търга физически и юридически лица, които:

- Не са представили някои от задължителните документи за участие в процедурата или те са нередовни;

- Не са закупили тръжна документация в предвидения срок;

- Не са внесли в предвидения срок и на място, посочено в т. 4 от настоящата заповед, определения депозит;

- Не отговарят на други условия, предвидени в нормативния акт, заповедта на Кмета на Община Златоград за откриване на процедура публично оповестен търг и тръжна документация към нея.

Документацията за участие в процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа до 28.11.2023 г.   от Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цена на документацията е в размер на  50 (петдесет) лева, без включен ДДС.

Срок за закупуване на тръжната документация и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 28.11.2023 г. в Центъра за административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”№ 1.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПО, ОС  и З в Общинска администрация Златоград.

За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно обслужване, общинска собственост и земеделие”.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития