A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАчетвъртък, 12 Октомври 2023  505

Общинска администрация Златоград уведомява, че на 22.11.2023 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на метален павилион с площ 10,40 м2, находящ се в поземлен имот с идентификатор 31111.35.771 по КК на гр. Златоград, целият с площ 2 502 м2, отреден на УПИ ХVІІІ – Озеленяване, кв. 72 по ПУП на гр. Златоград, при следните тръжни условия:

  1. Минимална тръжна месечна наемна цена за павилиона в размер на 15,08 лв., без вкл. ДДС. Върху достигнатата месечна наемна цена ще се начислява ДДС.
  2. Срок за отдаване под наем – до предприемане на действия на ново строителство, за реализиране на общински мероприятия, в ПИ с идентификатор 31111.35.771 по КК на гр. Златоград, целият с площ 2 502 м2, отреден на УПИ ХVІІІ – Озеленяване, кв. 72 по ПУП на гр. Златоград или при възникване на необходимост от премахване на павилиона, но не повече  от 10 години от сключване на договора за наем.
  3. Предназначение на павилиона – за битови услуги.
  4. Основните и текущи ремонти на отдадения под наем павилион, във връзка с  използването му  по предназначението, са за сметка на наемателя.

Срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 21.11.2023 г. в Центъра за административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цената на документацията е в размер на 50 (петдесет) лева, без вкл. ДДС.

Депозит за участие в търга е в размер на 31,00 лв. (тридесет и един лева), който се задържа за гаранция за добронамерено изпълнение и се възстановява след изтичане на договора за наем. Внася се в касата на Центъра за административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 21.11.2023 г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки  работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПО, ОС и З в Общинска администрация Златоград.

Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.

         За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно обслужване, общинска собственост и земеделие”.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития