A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпонеделник, 13 Юни 2011  82

ОБЯВА


  Общинска администрация Златоград уведомява,  че на 14.07.2011 г. от 09,30 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот (Акт за частна общинска собственост № 299/19.12.2002 г.), представляващ обособена част от 57 кв.м., находяща се на първи етаж от триетажна комплексно - административна масивна сграда с. Ерма река, общ. Златоград, построена в УПИ ХІІ – КАС, кв. 38 по ПУП на с. Ерма река, общ. Златоград, при следните граници.: на север - фасада; на изток - гараж; на юг - фасада и на запад – обособена част от 46,90 кв.м., при следните тръжни условия:

1.Първоначална тръжна продажна цена в размер на 7 190,00 лв. (седем хиляди сто и деветдесет лева), в това число право на строеж върху земята в размер на 145 лв. (сто четиридесет и пет лева). Върху цената не се начислява ДДС.

2.Срок за закупуване на тръжна документация (50,00 лв., без включен ДДС) и подаване на заявления за участие в търга до 17,30 часа на 13.07.2011 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”№ 1.

3.Депозит за участие в търга е в размер на 720,00 лв. (седемстотин и двадесет лева), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрацияЗлатоград, ул. “Стефан Стамболов” №1 до 17,30 часа  на 13.07.2011 г.

4.Оглед на обекта може да се извършва всеки  работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в отдел АПИО, ОП, СД и ОС в Общинска администрация Златоград.


За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – отдел “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития