A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Профил на купувачаПРОЦЕДУРА ПО ЗОП:

038 - 12.06.2019г. пряко договаряне - „Доставка, чрез покупка, на мамограф и друго медицинско оборудване, за целите на проект „e-Social Health Care”, с акроним „e-SOHECA”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, съгласно Договор за субсидия № B2.9а.04/24.10.2017 и Партньорско споразумение от 24.10.2017 г. ”, по Обособена позиция № 2: Доставка, чрез покупка, на медицинско оборудване, за ползване от граждани на Община Златоград, медицински центрове и медицински персонал. Оборудването е част от системата, т.нар. „телемедицина”, която ще бъде развита в рамките на проект на Община Златоград, с акроним e-SOHECA”
12 Юни 2019‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития