A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Профил на купувачаПРОЦЕДУРА ПО ЗОП:

027 - 05.02.2019г. „Доставка, чрез покупка, на мамограф и друго медицинско оборудване, за целите на проект „e-Social Health Care”, с акроним „e-SOHECA”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, съгласно Договор за субсидия № B2.9а.04/24.10.2017 и Партньорско споразумение от 24.10.2017 г. ”, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: Доставка, чрез покупка, на медицинско оборудване за образна диагностика - 1 (един) брой специализирана мамографска уредба (мамограф); Обособена позиция № 2: Доставка, чрез покупка, на медицинско оборудване, за ползване от граждани на Община Златоград, медицински центрове и медицински персонал. Оборудването е част от системата, т.нар. „телемедицина”, която ще бъде развита в рамките на проект на Община Златоград, с акроним e-SOHECA.
05 Февруари 2019
‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития