A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

„ОПТИМИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД”понеделник, 28 Април 2014

 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


„ОПТИМИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД”
Предметът на обществената поръчка включва две обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 с предмет: „Доставка чрез покупка на 1 /един/ брой нов специализиран автомобил за събиране и извозване на битови отпадъци с обем 16 куб.м.”;
Обособена позиция № 2 с предмет: „Доставка чрез покупка на съдове за временно съхранение на отпадъци и чували за разделно събиране на хартия, пластмаса и стъкло”.

Решението и обявлението могат да бъдат видяни на страницата на Агенцията по обществени поръчки

Документацията e достъпна до 17:30 часа на 19.05.2014 г., както е посочено в раздел IV.3.3 на Обявлението на поръчката.

СЪОБЩЕНИЕ от 24.06.2014 г.:
Община Златоград, на основание чл.69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ОПТИМИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД”, открита с решение №138/28.04.2014 г. на кмета на община Златоград, че ценовите оферти на допуснатите участници в процедурата ще бъдат отворени на 26.06.2014 г. от 14:00 часа, в заседателна зала на втория етаж на административната сграда на община Златоград, находяща се в гр. Златоград на ул. „Ст. Стамболов” №1, при което право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
Сключен е договор с избраният изпълнител по обособена позиция № 1 с предмет: „Доставка чрез покупка на 1 /един/ брой нов специализиран автомобил за събиране и извозване на битови отпадъци с обем 16 куб.м.” - «БИ ЕМ ЛИЗИНГ ТРЕЙД» АД, на обща стойност 249 932,40 лв. с ДДС.
Сключен е договор с избраният изпълнител по обособена позиция №2 с предмет: „Доставка чрез покупка на съдове за временно съхранение на отпадъци и чували за разделно събиране на хартия, пластмаса и стъкло” - «М и М ФРУТ» ООД, на обща стойност 46 896,00 лв. с ДДС.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития