A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

„Извършване на екологична оценка и оценка за съвместимост на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) - Златоград”вторник, 01 Април 2014

 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


„Извършване на екологична оценка и оценка за съвместимост на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) - Златоград”

Решението и обявлението могат да бъдат видяни на страницата на Агенцията по обществени поръчки

Документацията e достъпна до 17:30 часа на 22.04.2014 г., както е посочено в раздел IV.3.3 на Обявлението на поръчката.

Разяснения от 07.04.2014 г. >>

Разяснения от 15.04.2014 г. >>

ПРИЛОЖЕНИЕ: Декларация


СЪОБЩЕНИЕ от 11.06.2014г.:
Община Златоград, на основание чл.69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на екологична оценка и оценка за съвместимост на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) - Златоград”, открита с решение №112/01.04.2014 г. на кмета на община Златоград, че ценовите оферти на допуснатите участници в процедурата ще бъдат отворени на 13.06.2014 г. от 09:30 часа, в заседателна зала на втория етаж на административната сграда на община Златоград, находяща се в гр. Златоград на ул. „Ст. Стамболов” №1, при което право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
Сключен е договор с избраният изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Извършване на екологична оценка и оценка за съвместимост на ИПГВР - Златоград” - „ВАНГ” ЕООД, на обща стойност 5 820 лв. с ДДС.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития