A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

„Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Златоград”вторник, 01 Април 2014

 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


„Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Златоград”.


Документация за участие(неактуална от 15.04.2014г.) >>

Решение за промяна


Документация за участие след решение за промяна >>

Решение за промяна от 30.04.2014 г.


Разяснения от 15.04.2014 г. >>


Решението и обявлението могат да бъдат видяни на страницата на Агенцията по обществени поръчки

Документацията e достъпна до 17:30 часа на 21.05.2014 г., както е посочено в раздел V.6) на Решението за промяна.

По смисъла на чл. 27а, ал. 10 от ЗОП, с публикуването на решение за промяна в Регистъра на обществените поръчки се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.

СЪОБЩЕНИЕ от 15.04.2014 г.:
Във връзка с постъпила жалба от „УРБИКА” ЕООД, гр. Долна баня пред Комисия за защита на конкуренцията, срещу Решение №111/01.04.2014 г. на кмета на община Златоград, с което е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Златоград”, уведомявам всички заинтересовани лица, че от 15.04.2014 г. статуса на горепосочената процедура е „спряна”. В тази връзка, всички действия по провеждане на процедурата са преустановени да влизане в сила на определение/решение на компетентен орган. В случай, че процедурата бъде възобновена, ще бъдете своевременно информирани.

СЪОБЩЕНИЕ от 30.04.2014 г.:
Председателят на Комисията за защита на конкуренцията издаде Разпореждане, с което отказва да бъде образувано производство по жалбата от „УРБИКА” ЕООД, гр. Долна баня срещу Решение №111/01.04.2014 г. на кмета на община Златоград, с което е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Златоград”. Провеждането на процедурата е възобновено считано от 30.04.2014 г. и във връзка с това, уведомявам заинтересованите лица, че на основание чл. 27а, ал. 9, т. 2 от ЗОП с Решение №147 от 30.04.2014 г. са определени нови срокове за извършване на действия по процедурата, както следва: срок за получаване на документация за участие – до 17:30 ч. на 21.05.2014 г.; срок за получаване на оферти – до 17:30 ч. на 28.05.2014 г.; дата за отваряне на офертите: 11:00 ч. на 29.05.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ от 26.06.2014 г.:
Община Златоград, на основание чл.69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Златоград”, открита с решение №111/01.04.2014 г. на кмета на община Златоград, че ценовите оферти на допуснатите участници в процедурата ще бъдат отворени на 27.06.2014 г. от 11:00 часа, в заседателна зала на втория етаж на административната сграда на община Златоград, находяща се в гр. Златоград на ул. „Ст. Стамболов” №1, при което право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
Сключен е договор с избраният изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Златоград” - „Интеладвайзърс” ЕООД, на обща стойност 156 000 лв. с ДДС.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития