aa „СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ НА УЛ. „ПЕЙО ЯВОРОВ” И УЛ. „ЛЮЛЯК” В С. СТАРЦЕВО, ОБЩ. ЗЛАТОГРАД” | Община Златоград
A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

„СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ НА УЛ. „ПЕЙО ЯВОРОВ” И УЛ. „ЛЮЛЯК” В С. СТАРЦЕВО, ОБЩ. ЗЛАТОГРАД”понеделник, 31 Март 2014

 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


„СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ НА УЛ. „ПЕЙО ЯВОРОВ” И УЛ. „ЛЮЛЯК” В С. СТАРЦЕВО, ОБЩ. ЗЛАТОГРАД”

Предметът на обществената поръчка включва две обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 с предмет: „СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НА УЛ. „ПЕЙО ЯВОРОВ” В С. СТАРЦЕВО, ОБЩ. ЗЛАТОГРАД”;
Обособена позиция № 2 с предмет: „СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НА УЛ. „ЛЮЛЯК” В С. СТАРЦЕВО, ОБЩ. ЗЛАТОГРАД”.

Решение за промяна от 30.04.2014г. >>

Решението и обявлението могат да бъдат видяни на страницата на Агенцията по обществени поръчки

Документацията e достъпна до 17:30 часа на 12.05.2014 г., както е посочено в раздел V.6) на Решението за промяна.

По смисъла на чл. 27а, ал. 10 от ЗОП, с публикуването на решение за промяна в Регистъра на обществените поръчки се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.

СЪОБЩЕНИЕ от 30.04.2014 г:
ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД, уведомява заинтересованите лица, че на основание чл. 27а, ал. 9, т. 1 от ЗОП с Решение №145 от 30.04.2014 г. са определени нови срокове за извършване на действия по процедурата, както следва: срок за получаване на документация за участие – до 17:30 ч. на 12.05.2014 г.; срок за получаване на оферти – до 17:30 ч. на 19.05.2014 г.; дата за отваряне на офертите: 11:00 ч. на 20.05.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ от 10.06.2014 г:
Община Златоград, на основание чл.69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ НА УЛ. „ПЕЙО ЯВОРОВ” И УЛ. „ЛЮЛЯК” В С. СТАРЦЕВО, ОБЩ. ЗЛАТОГРАД”, открита с решение №103/31.03.2014 г. на кмета на община Златоград, че ценовите оферти на допуснатите участници в процедурата ще бъдат отворени на 13.06.2014г. от 10:00 часа, в заседателна зала на втория етаж на административната сграда на община Златоград, находяща се в гр. Златоград на ул. „Ст. Стамболов” №1, при което право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ
Сключени са договори с избраните изпълнители, както следва:
- по Обособена позиция № 1 с предмет: „СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НА УЛ. „ПЕЙО ЯВОРОВ” В С. СТАРЦЕВО, ОБЩ. ЗЛАТОГРАД” с „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ” АД, на обща стойност 29 512,68 лв. с включен ДДС.
- по Обособена позиция № 2 с предмет: „СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НА УЛ. „ЛЮЛЯК” В С. СТАРЦЕВО, ОБЩ. ЗЛАТОГРАД” с „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ” АД, на обща стойност 106 697,87 лв. с включен ДДС.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития