A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

„Строително-ремонтни дейности – полагане на асфалтови настилки за подобряване на пътните настилки и благоустроителни и обезопасителни мероприятия на общинските пътища на територията на община Златоград”понеделник, 31 Март 2014

 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


„Строително-ремонтни дейности – полагане на асфалтови настилки за подобряване на пътните настилки и благоустроителни и обезопасителни мероприятия на общинските пътища на територията на община Златоград”

Предметът на обществената поръчка включва седем обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 с предмет: „Строително-ремонтни дейности на обект „Общински път /Цацаровци-Златоград/ - с. Ерма река”;
Обособена позиция № 2 с предмет: „Строително-ремонтни дейности на обект „Общински път /Златоград-Пресека/ - Граница общ. (Кирково – Златоград) – с. Долен”;
Обособена позиция № 3 с предмет: „Строително-ремонтни дейности на обект „Общински път разклон с. Долен – Станкова махала – мах. Дуганица”;
Обособена позиция № 4 с предмет: „Строително-ремонтни дейности на обект „Общински път /Златоград – Неделино/ - с. Старцево – мах. Бели камъни – Граница общ. (Златоград – Неделино)”;
Обособена позиция № 5 с предмет: „Строително-ремонтни дейности на обект „Общински път гр. Златоград – с. Аламовци”;
Обособена позиция № 6 с предмет: „Строително-ремонтни дейности на обект „Общински път /Мадан – Цацаровци/ - с. Страшимир”;
Обособена позиция № 7 с предмет: „Строително-ремонтни дейности на обект „Общински път Горски извор – Граница общ. (Кирково – Златоград) – с. Кушла”.

Решението и обявлението могат да бъдат видяни на страницата на Агенцията по обществени поръчки

Документацията e достъпна до 17:30 часа на 22.04.2014 г., както е посочено в раздел IV.3.3 на Обявлението на поръчката.

СЪОБЩЕНИЕ[23.05.2014г.]:
Община Златоград, на основание чл.69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-ремонтни дейности – полагане на асфалтови настилки за подобряване на пътните настилки и благоустроителни и обезопасителни мероприятия на общинските пътища на територията на община Златоград”, открита с решение №102/31.03.2014 г. на кмета на община Златоград, че ценовите оферти на допуснатите участници в процедурата ще бъдат отворени на 27.05.2014 г. от 13:30 часа, в заседателна зала на втория етаж на административната сграда на община Златоград, находяща се в гр. Златоград на ул. „Ст. Стамболов” №1, при което право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ
Сключени са договори с избраният изпълнител по обособена позиция № 1 с предмет: „Строително-ремонтни дейности на обект „Общински път /Цацаровци-Златоград/ - с. Ерма река”; по обособена позиция № 2 с предмет: „Строително-ремонтни дейности на обект „Общински път /Златоград-Пресека/ - Граница общ. (Кирково – Златоград) – с. Долен” и по обособена позиция № 3 с предмет: „Строително-ремонтни дейности на обект „Общински път разклон с. Долен – Станкова махала – мах. Дуганица” - „ЕДИСТРОЙ” ЕООД, на обща стойност 27 838.91 лв. с включен ДДС.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития