aa „Реконструкция и доизграждане на водопроводните мрежи на с. Ерма река и с. Аламовци, община Златоград и реконструкция и рехабилитация на общински път № SML3107 /ІІІ-8652, Неделино - Старцево/ - Пресока - мах. Читакови колиби“ | Община Златоград
A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

„Реконструкция и доизграждане на водопроводните мрежи на с. Ерма река и с. Аламовци, община Златоград и реконструкция и рехабилитация на общински път № SML3107 /ІІІ-8652, Неделино - Старцево/ - Пресока - мах. Читакови колиби“петък, 14 Март 2014

 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


„Реконструкция и доизграждане на водопроводните мрежи на с. Ерма река и с. Аламовци, община Златоград и реконструкция и рехабилитация на общински път № SML3107 /ІІІ-8652, Неделино - Старцево/ - Пресока - мах. Читакови колиби“

Предметът на обществената поръчка включва три обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 с предмет: „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Ерма река, община Златоград“;
Обособена позиция № 2 с предмет: „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Аламовци, община Златоград“;
Обособена позиция № 3 с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на общински път № SML3107 /ІІІ-8652, Неделино - Старцево/ - Пресока - мах. Читакови колиби“.

Решението и обявлението могат да бъдат видяни на страницата на Агенцията по обществени поръчки

Документацията e достъпна до 17:30 часа на 14.04.2014 г., както е посочено в раздел IV.3.3 на Обявлението на поръчката.


Разяснения от 27.03.2014 г. >>

Разяснения от 03.04.2014 г. >>

Разяснения от 04.04.2014 г. >>

Разяснения от 10.04.2014 г. >>

Разяснения от 14.04.2014 г. >>

Разяснения от 17.04.2014 г. >>

СЪОБЩЕНИЕ[23.05.2014г.]:
Община Златоград, на основание чл.69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и доизграждане на водопроводните мрежи на с. Ерма река и с. Аламовци, общ. Златоград и реконструкция и рехабилитация на общински път №SML3107/ІІІ-8652, Неделино-Старцево/ - Пресока – мах.Читакови колиби“, открита с решение №89/14.03.2014г. на кмета на община Златоград, че ценовите оферти на допуснатите участници в процедурата ще бъдат отворени на 27.05.2014 г. от 16:30 часа, в заседателна зала на втория етаж на административната сграда на община Златоград, находяща се в гр. Златоград на ул. „Ст. Стамболов” №1, при което право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
Сключен е договор с избраният изпълнител по обособена позиция № 3 с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на общински път № SML3107 /ІІІ-8652, Неделино - Старцево/ - Пресока - мах. Читакови колиби“ - „АГРОМАХ” ЕООД на обща стойност 910 933,80 лева лв. с включен ДДС.
Сключен е договор с избраният изпълнител по обособена позиция №2 с предмет: „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Аламовци, община Златоград” - "ДЮЛГЕР" ООД, на обща стойност 205 547,16 лева с ДДС.

СЪОБЩЕНИЕ[03.09.2014г.]:
Община Златоград, на основание чл.69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и доизграждане на водопроводните мрежи на с. Ерма река и с. Аламовци, общ. Златоград и реконструкция и рехабилитация на общински път №SML3107/ІІІ-8652, Неделино-Старцево/ - Пресока – мах. Читакови колиби“, открита с решение №89/14.03.2014г. на кмета на община Златоград, че ценовите оферти на допуснатите участници в процедурата в частта по обособена позиция №1 с предмет „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Ерма река, община Златоград“ ще бъдат отворени на 05.09.2014 г. от 11:30 часа, в заседателна зала на втория етаж на административната сграда на община Златоград, находяща се в гр. Златоград на ул. „Ст. Стамболов” №1, при което право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития