aa МБАЛ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ШОПОВ” ЕООД, ГР. ЗЛАТОГРАД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка по заявка на лекарствени продукти и медикаменти за нуждите на МБАЛ „Проф. Д-р Асен Шопов” ЕООД, гр. Златоград за 2014-2015 год.” | Община Златоград
A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

МБАЛ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ШОПОВ” ЕООД, ГР. ЗЛАТОГРАД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка по заявка на лекарствени продукти и медикаменти за нуждите на МБАЛ „Проф. Д-р Асен Шопов” ЕООД, гр. Златоград за 2014-2015 год.”сряда, 29 Януари 2014

 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


„Доставка по заявка на лекарствени продукти и медикаменти за нуждите на МБАЛ „Проф. Д-р Асен Шопов” ЕООД, гр. Златоград за 2014-2015 год.”
Предметът на обществената поръчка включва 308 обособени позиции.

Решението и обявлението могат да бъдат видяни на страницата на Агенцията по обществени поръчки

Документацията e достъпна до 16:00 часа на 04.03.2014 г., както е посочено в раздел IV.3.3 на Обявлението на поръчката.


Разяснения [24.02.2014г.] >>

СЪОБЩЕНИЕ[22.05.2014г.]
На основание чл.69а, ал. 3 от ЗОП, комисия, назначена със Заповед №141 от 17.03.2014 г. на управителя на МБАЛ „Проф. Д-р Асен Шопов” ЕООД за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА ПО ЗАЯВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИКАМЕНТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ШОПОВ” ЕООД, ГР. ЗЛАТОГРАД ЗА 2014-2015 ГОД.", открита с Решение №39/29.01.2014 г. на управителя на МБАЛ „Проф. Д-р Асен Шопов” ЕООД, уведомява участниците в обявената процедура, че ценовите оферти на допуснатите участници в процедурата по обособените позиции ще бъдат отворени на 26.05.2014 г. от 10:30 часа, в сградата на МБАЛ „Проф. Д-р Асен Шопов” ЕООД - адрес: гр. Златоград, ул. "Хан Аспарух" №21, ет. 1, кабинет - Управител, при което право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

СЪОБЩЕНИЕ[05.06.2014г.]:
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ЖРЕБИЙ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ МЕЖДУ КЛАСИРАНИ НА ПЪРВО МЯСТО ОФЕРТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА ПО ЗАЯВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИКАМЕНТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ШОПОВ” ЕООД, ГР. ЗЛАТОГРАД ЗА
2014-2015 ГОД."


Комисия, назначена със Заповед №141 от 17.03.2014 г. на управителя на МБАЛ „Проф. Д-р Асен Шопов” ЕООД за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА ПО ЗАЯВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИКАМЕНТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ШОПОВ” ЕООД, ГР. ЗЛАТОГРАД ЗА 2014-2015 ГОД.", открита с Решение №39/29.01.2014 г. на управителя на МБАЛ „Проф. Д-р Асен Шопов” ЕООД, уведомява участниците в обявената процедура, че поредното заседание на Комисията, на което ще се проведе публичен жребий на основание чл. 71 ал.5 т.1 от ЗОП, за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти за Обособена позиция 89, 100 и 125 ще се състои на 09.06.2014г. от 13.30 часа, в сградата на МБАЛ „Проф. Д-р Асен Шопов” ЕООД - адрес: гр. Златоград, ул. "Хан Аспарух" №21, ет. 1, кабинет - Управител, при което право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

Чрез жребий се определя представител на участниците, който ще изтегли жребия относно позициите, за които има подадени еднакви ценови предложения. При положение, че няма нито един представител на участниците, жребият ще бъде изтеглен от Председателя на Комисията, назначена с Заповед №141 от 17.03.2014 г. на управителя на МБАЛ „Проф. Д-р Асен Шопов” ЕООД.
Жребият ще се проведе по следния ред: За потвърждаване достоверността, на присъстващите ще се покажат два празни плика и два листа с имената на участниците в жребия. Във всеки от тях ще бъде поставено името на всеки от участниците в жребия, след което пликовете ще бъдат запечатани. В отсъствие на представителят на участниците, който ще тегли жребий, пликовете за всяка една позиция се разбъркват пред присъстващите и Комисията. След това, представителят на участниците, а при липса на такъв - Председателят на Комисията, изтегля жребия. Участникът, на който е написано името в изтегления плик се обявява за спечелил жребия за съответната позиция.
Съставя се протокол за теглене на жребий за всяка една обособена позиция, който се подписва от присъствалите представители на участниците и от комисията.

Обявление за приключване на договор №111 от 17.07.2014г. »

Обявление за приключване на договор №112 от 17.07.2014г »‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития