aa (възложена) - „Закупуване на машини, оборудване, съоръжения, обзавеждане“ | Община Златоград
A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

(възложена) - „Закупуване на машини, оборудване, съоръжения, обзавеждане“четвъртък, 03 Октомври 2013

 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


„Закупуване на машини, оборудване, съоръжения, обзавеждане“

Предметът на обществената поръчка включва три обособени позици, както следва:
- Обособена позиция №1 с предмет: „Доставка на медицинско оборудване“;
- Обособена позиция №2 с предмет: „Доствака на ендоскопско оборудване“;
- Обособена позиция №3 с предмет: „Доставка на физиотерапевтична и кинезитерапевтична апаратура и оборудване“.
Документация за участие /неактуална от 16.10.2013г./ >>

Решение за промяна >>

Документация за участие след решение за промяна >>

По смисъла на чл. 27а, ал. 10 от ЗОП, с публикуването на решение за промяна в Регистъра на обществените поръчки се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.

Решението и обявлението могат да бъдат видяни на страницата на Агенцията по обществени поръчки

СЪОБЩЕНИЕ от 16.10.2013:
С Решение №442 от 16.10.2013 г. на основание чл. 27а, ал. 3 от ЗОП са определени нови срокове за извършване на действия по процедурата, както следва: срок за получаване на документация за участие – до 17:30 ч. на 18.11.2013 г.; срок за получаване на оферти – до 17:30 ч. на 28.11.2013 г.; дата за отваряне на офертите: 13:00 ч. на 29.11.2013 г.

Разяснения от 24 октомври 2013 г. >>

Разяснения от 28 октомври 2013 г. >>

Разяснения от 15 ноември 2013 г. >>

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ[14 януари 2014]
Община Златоград, на основание чл.69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на машини, оборудване, съоръжения, обзавеждане“, открита с Решение №424/02.10.2013 г. на кмета на община Златоград, че ценовите оферти на допуснатите участници в процедурата ще бъдат отворени на 16.01.2014 г. от 13:00 часа, в заседателна зала на втория етаж на административната сграда на община Златоград, находяща се в гр. Златоград на ул. „Ст. Стамболов” №1, при което право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ

Договор №25/14.02.2014 г. за изпълнение на обособена позиция № 1 „Доставка на медицинско оборудване“ с избрания изпълнител «ВЕГА МЕДИКАЛ» ООД на обща стойност 1 308 348,00 лв. с включен ДДС.

Договор №24/10.02.2014 г. за изпълнение на обособена позиция № 2 „Доставка на ендоскопско оборудване“ с избрания изпълнител «ИЛАН МЕДИЦИНСКА АППАРАТУРА» ООД на обща стойност 70 188,00 лв. с включен ДДС.

Договор №26/14.02.2014 г. за изпълнение на обособена позиция № 3 „Доставка на физиотерапевтична и кинезитерапевтична апаратура и оборудване“ с избрания изпълнител «ВЕГА МЕДИКАЛ» ООД на обща стойност 61 056,00 лв. с включен ДДС.
‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития